نقد زبان و ادبیات خارجی - Critical Language and Literary Studies, دوره (16), شماره (23), سال (2019-3) , صفحات (187-215)

عنوان : ( Pragmatics and its Representation in the Translation of Film Dubbing )

نویسندگان: زهرا سالاری , علی خزاعی فرید , شهلا شریفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ترجمه صرفاً انتقال عناصر زبان مبدأ به زبان مقصد نیست. در فرآیند این انتقال، مترجم با چالشهای زیادی مواجه میشود که یکی از این چالشها بُعد کاربردشناختی است، حوزهای که آنطور که باید مورد توجه محققان و پژوهشگران ترجمه قرار نگرفته است. مترجمان گاهی صرفاً به واژگان و ساختار دستوری و ظاهری متن توجه دارند و از ابعاد و لایههای پنهان متن غافل میشوند. این بُعد بیشتر در گفتگو نمود پیدا میکند و از آنجا که فیلم صرفاً گفتوگو محور است درنظرگرفتن این ابعاد در ترجمه دوبله از اهمیت زیادی برخوردار است اما آنطور که باید تاکنون به آن پرداخته نشده است. پژوهش حاضر سعی دارد تا ابتدا مباحث مرتبط با کاربردشناسی را که پیشتر محققان ارائه کردهاند بهصورت منسجم و خلاصه توضیح دهد و سپس با ذکر نمونههایی ازچهار فیلم، نمود این ابعاد را در ترجمه دوبله نشان دهد. بدین منظور نمونههایی ازچهار فیلم انگلیسیزبان که به زبان فارسی دوبله شدهاند انتخاب شد و سپس با تحلیل این موارد و مقایسه آنها با ترجمه فارسی، نمود بُعد کاربردشناختی در ترجمه دوبله فیلم مشخص شد.

کلمات کلیدی

, کاربردشناسی, ترجمه, دوبله, لایه های پنهان متن, چالش ترجمه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1087715,
author = {سالاری, زهرا and خزاعی فرید, علی and شریفی, شهلا},
title = {Pragmatics and its Representation in the Translation of Film Dubbing},
journal = {نقد زبان و ادبیات خارجی - Critical Language and Literary Studies},
year = {2019},
volume = {16},
number = {23},
month = {March},
issn = {2008-7330},
pages = {187--215},
numpages = {28},
keywords = {کاربردشناسی، ترجمه، دوبله، لایه های پنهان متن، چالش ترجمه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Pragmatics and its Representation in the Translation of Film Dubbing
%A سالاری, زهرا
%A خزاعی فرید, علی
%A شریفی, شهلا
%J نقد زبان و ادبیات خارجی - Critical Language and Literary Studies
%@ 2008-7330
%D 2019

[Download]