مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش, سال (2021-12)

عنوان : ( مقایسه تثیر تمرینات تناوبی شدید و مقاومتی متوسط بر فولیستاتین و میوستاتین سرمی، توان بی‌هوازی و شاخص خستگی دختران فعال )

نویسندگان: آسیه امانی , مهرداد فتحی , امیر رشیدلمیر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: پروتئین‌های فولیستاتین و میوستاتین پروتئین‌های کلیدی در تنظیم هایپرتروفی و آتروفی عضلانی هستند. بی‌تحرکی و سارکوپنیا می‌تواند منجر به اختلال در سازوکار مولکولی و فعالیت این پروتئین‌ها شود؛ بنابراین هدف از انجام این پژوهش مقایسه تأثیر دو پروتکل تمرین تناوبی شدید و مقاومتی بر نسبت سرمی فولیستاتین به میوستاتین، توان بی‌هوازی و شاخص خستگی دختران فعال بود. روش تحقیق: در این پژوهش کاربردی و نیمه تجربی، 30 نفر از دانشجویان دختر رشته تربیت‌بدنی دانشگاه فردوسی مشهد با میانگین سنی 649/0±12/20 سال و نمایه‌ی توده بدنی 808/1±26/21 کیلوگرم مترمربع به روش نمونه‌گیری دسترس و هدف‌دار انتخاب شدند؛ سپس به روش تصادفی در دو گروه 15 نفری تمرین مقاومتی و تمرین تناوبی شدید قرار گرفتند. پروتکل تمرینی سه جلسه در هفته به مدت هشت هفته اجرا شد. خون‌گیری در دو وهله، پیش و 48 ساعت پس از اتمام تمرینات انجام گردید. مقادیر سرمی میوستاتین و فولیستاتین با کیت‌های الایزا اندازه‌گیری شد. سپس شرکت‌کننده‌ها آزمون رست را برای برآورد توان بی‌هوازی اجرا کردند. برای تعیین تفاوت‌های درون‌گروهی و بین گروهی از آزمون تعقیبی، تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر در سطح معنی‌داری کمتر از 05/0 استفاده شد. یافته‌ها: میانگین سطوح سرمی فولیستاتین و نسبت فولیستاتین به میوستاتین در گروه تمرین تناوبی شدید کاهش معنی‌دار (001/0>p) اما در گروه تمرین مقاومتی افزایش معنی‌دار (001/0>p) یافت. میانگین سطوح سرمی میوستاتین، در گروه تمرین تناوبی شدید افزایش (003/0>p) اما در گروه تمرین مقاومتی کاهش (001/0>p) یافت؛ که این تغییرات به لحاظ آماری معنی‌دار بود (001/0>p) حداکثر و متوسط توان بی‌هوازی پس از هشت هفته تمرین در هر دو گروه افزایش و شاخص خستگی در هر دو گروه کاهش غیر معنی‌دار داشت) 05/0( p≥. نتیجه‌گیری: در مجموع فعال‌سازی عوامل مهم مایوژنیک و مایواستاتیک در دختران جوان فعال نیاز به انجام تمرینات مقاومتی با شدت متوسط دارد

کلمات کلیدی

تمرینی تناوبی شدید تمرین مقاومتی فولیستاتین میوستاتین شاخص‌های عملکردی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1087750,
author = {امانی, آسیه and فتحی, مهرداد and رشیدلمیر, امیر},
title = {مقایسه تثیر تمرینات تناوبی شدید و مقاومتی متوسط بر فولیستاتین و میوستاتین سرمی، توان بی‌هوازی و شاخص خستگی دختران فعال},
journal = {مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش},
year = {2021},
month = {December},
issn = {2383-0182},
keywords = {تمرینی تناوبی شدید تمرین مقاومتی فولیستاتین میوستاتین شاخص‌های عملکردی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه تثیر تمرینات تناوبی شدید و مقاومتی متوسط بر فولیستاتین و میوستاتین سرمی، توان بی‌هوازی و شاخص خستگی دختران فعال
%A امانی, آسیه
%A فتحی, مهرداد
%A رشیدلمیر, امیر
%J مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش
%@ 2383-0182
%D 2021

[Download]