فیزیولوژی ورزشی, دوره (13), شماره (52), سال (2022-3) , صفحات (111-134)

عنوان : ( تاثیر شش هفته تمرین تناوبی شدید شنا و مکمل رزوراترول بر مساحت هپاتوسیت ها و هسته های پلی پلوئید در موش های صحرایی نر پیر نژاد ویستار )

نویسندگان: مهتاب معظمی , مینا کیانی , مهرداد فتحی , مجید اسدی شکاری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر شش هفته تمرین تناوبی شدید شنا و مکمل رزوراترول بر مساحت هپاتوسیت ها و هسته های پلی پلوئید در موش های صحرایی نر پیر نژاد ویستار

کلمات کلیدی

تاثیر شش هفته تمرین تناوبی شدید شنا و مکمل رزوراترول بر مساحت هپاتوسیت ها و هسته های پلی پلوئید در موش های صحرایی نر پیر نژاد ویستار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1087774,
author = {معظمی, مهتاب and کیانی, مینا and فتحی, مهرداد and مجید اسدی شکاری},
title = {تاثیر شش هفته تمرین تناوبی شدید شنا و مکمل رزوراترول بر مساحت هپاتوسیت ها و هسته های پلی پلوئید در موش های صحرایی نر پیر نژاد ویستار},
journal = {فیزیولوژی ورزشی},
year = {2022},
volume = {13},
number = {52},
month = {March},
issn = {2322-164X},
pages = {111--134},
numpages = {23},
keywords = {تاثیر شش هفته تمرین تناوبی شدید شنا و مکمل رزوراترول بر مساحت هپاتوسیت ها و هسته های پلی پلوئید در موش های صحرایی نر پیر نژاد ویستار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر شش هفته تمرین تناوبی شدید شنا و مکمل رزوراترول بر مساحت هپاتوسیت ها و هسته های پلی پلوئید در موش های صحرایی نر پیر نژاد ویستار
%A معظمی, مهتاب
%A کیانی, مینا
%A فتحی, مهرداد
%A مجید اسدی شکاری
%J فیزیولوژی ورزشی
%@ 2322-164X
%D 2022

[Download]