اولین همایش ملی و دومین همایش بین المللی پایداری کسب و کار , 2021-07-14

عنوان : ( بررسی تاثیر سرمایه انسانی برمزیت رقابتی با میانجیگری قابلیت سنجش بازار )

نویسندگان: آذر کفاش پور , مصطفی خالقی , قاسم اسلامی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در عصر حاضر فضای کسب وکارها توام با دگرگونی در حوزه های مختلف روبرو شده است . که بیانگر پیچیدگی های بازارهای جهانی و محیط پویای سازمان ها می باشد . شرط دوام آوردن در این شرایط، کسب مزیت رقابتی می باشد که شما را نسبت به رقبا در آن صنعت متمایز سازد .امروزه کسب مزیت رقابتی عامل حفظ و توسعه سازمان ها در محیط رقابتی می باشد. یکی از مهمترین این موارد سرمایه انسانی در سازمان می باشدکه به عنوان عامل حیاتی برای سازمان ها می باشد. همچنین علاوه بر سرمایه انسانی ، قابلیت سنجش بازار و قابلیت مدیریت برند که مولفه های قابلیت بازاریابی پویامی باشد نیز می تواند عاملی مهم در کسب مزیت رقابتی برای سازمان ها با توجه به منابع و محیط پویا باشد قابلیت بازاریابی پویا امروزه به عنوان نقطه عطف سازمان ها در کسب مزیت رقابتی می باشد . بنابراین هدف این پژوهش بررسی تاثیر سرمایه انسانی برمزیت رقابتی با میانجی گری قابلیت سنجش بازار و قابلیت مدیریت برند می باشد. جامعه آماری این پژوهش هتل ۴،۳و ۵ ستاره شهر مشهد می باشد. هدف تحقیق از نوع کاربردی و به لحاظ روش به دست آوردن داده ها از نوع توصیفی - پیمایشی می باشد. روش جمع آوری داده ها پرسشنامه می باشد که روایی و پایایی مورد بررسی قرار گرفته و برای پایایی از آلفای کرونباخ استفاده گردیده که همه اعداد برای متغیرها بالای ۷/۰ شده است.و برای تحلیل آماری داده ها و آزمودن فرضیه های پژوهش از روش آماری مدل سازی معادلات ساختاری و از نرم افزار های SPSS و SMART PLS استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که سرمایه انسانی برقابلیت بازاریابی پویا و سرمایه انسانی بر مزیت رقابتی و قابلیت بازاریابی پویا بر مزیت رقابتی تاثیر مثبت ومعناداری دارد و همچنین نقش میانجی قابلیت بازاریابی پویا بین سرمایه انسانی و مزیت رقابتی مثبت و معنادار می باشد.

کلمات کلیدی

, سرمایه انسانی , مزیت رقابتی , دیدگاه قابلیت بازاریابی پویا , قابلیت سنجش بازار , قابلیت مدیریت برند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1087779,
author = {کفاش پور, آذر and خالقی, مصطفی and اسلامی, قاسم},
title = {بررسی تاثیر سرمایه انسانی برمزیت رقابتی با میانجیگری قابلیت سنجش بازار},
booktitle = {اولین همایش ملی و دومین همایش بین المللی پایداری کسب و کار},
year = {2021},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {سرمایه انسانی -مزیت رقابتی - دیدگاه قابلیت بازاریابی پویا - قابلیت سنجش بازار - قابلیت مدیریت برند},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر سرمایه انسانی برمزیت رقابتی با میانجیگری قابلیت سنجش بازار
%A کفاش پور, آذر
%A خالقی, مصطفی
%A اسلامی, قاسم
%J اولین همایش ملی و دومین همایش بین المللی پایداری کسب و کار
%D 2021

[Download]