سیستم های فازی و کاربردها, دوره (4), شماره (2), سال (2021-11) , صفحات (27-48)

عنوان : ( معرفی نمودارهای کنترلی ریسک تعدیل شده بر اساس داده های فازی )

نویسندگان: افسانه رضائی فر , بهرام صادق پور گیلده , غلامرضا محتشمی برزادران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اس ت ف اده از روش های ک ن ت رل ک ی ف ی ت آم اری در ح وزه های م خ ت ل ف پ زش ک ی م ی ت وان د در بهبود کیفیت فرایندهای جراحی نقش مهمی را ایفا کند. نمودارهای کنترل کیفی ریسک تعدیل شده به دلیل در نظر گرفتن مخاطرات قبل از عمل جراحی بیماران جهت پایش عملکرد جراحان تأثیر به سزایی دارد. به علت مبهم و نادقیق بودن ریسک و بیان آن به صورت عبارات کم، متوسط، زیاد و ... لازم است که در قالب یک عدد فازی در نظر گرفته شود. در این صورت نمودارهای کنترل کیفی خاصی برای پایش مقادیر آماره هایی که بر اساس داده های فازی ساخته شده اند، نیاز است. در این مطالعه این نمودارهای کنترل کیفی معرفی می شوند. سپس با استفاده از داده های واقعی حاصل از اعمال جراحی بیماران ق ل ب ی، ن ت ای ج ب ررس ی و م ق ای س ه خ واهن د ش د.

کلمات کلیدی

, ریسک بیماران, رگرسیون لجستیک فازی, نمودار جمعی تجمعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1087781,
author = {رضائی فر, افسانه and صادق پور گیلده, بهرام and محتشمی برزادران, غلامرضا},
title = {معرفی نمودارهای کنترلی ریسک تعدیل شده بر اساس داده های فازی},
journal = {سیستم های فازی و کاربردها},
year = {2021},
volume = {4},
number = {2},
month = {November},
issn = {2717-4409},
pages = {27--48},
numpages = {21},
keywords = {ریسک بیماران- رگرسیون لجستیک فازی- نمودار جمعی تجمعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T معرفی نمودارهای کنترلی ریسک تعدیل شده بر اساس داده های فازی
%A رضائی فر, افسانه
%A صادق پور گیلده, بهرام
%A محتشمی برزادران, غلامرضا
%J سیستم های فازی و کاربردها
%@ 2717-4409
%D 2021

[Download]