کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران , 2018-11-22

عنوان : ( بررسی تاثیر ادراک سیاست سازمانی بر تعهد کارکنان در شهرداری بجنورد با میانجی گری عدالت سازمانی ادراک شده )

نویسندگان: شهلا درتومی , محمدمهدی فراحی , امید علی خوارزمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر ادراک سیاست سازمانی بر تعهد کارکنان با میانجی گری ادراک عدالت سازمانی در شهرداری بجنورد است. روش پژوهش پیمایشی- همبستگی، و جامعه آماری شامل مدیران و کارشناسان (نیروی ستادی) شهرداری مرکزی، منطقه1 و منطقه2 بجنورد است، که تعداد آنها 180 نفر می باشد. جهت دستیابی به هدف پژوهش از مقیاس عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (1993) برای سنجش عدالت سازمانی؛ پرسشنامه های فریز و کاکمر(1991)، فریز و کاکمر (1992)،زینر و همکاران(1996) و کاکمر و کارلسون (1997) جهت سنجش ادراک سیاست سازمانی و از پرسشنامه استاندارد مایر و آلن (1990) برای سنجش تعهد سازمانی کارکنان در شهرداری بجنورد بهره گرفته شد. جهت تحلیل 121 پرسشنامه تکمیل شده، از تحلیل عاملی، همبستگی، رگرسیون گام به گام و آزمون میانجی گری بارون و کنی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد هر چه میزان ادراک کارکنان از سیاست های سازمانی بیشتر باشد، ادراک آنان از عدالت سازمانی و تعهد کارکنان نسبت به سازمان کاهش خواهد یافت. میان ادراک از عدالت و تعهد کارکنان رابطه مثبت و معنادار یافت شد و در نهایت میانجی گری ادراک عدالت سازمانی در رابطه میان ادراک از سیاست سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان مورد تایید قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, ادراک از سیاست سازمانی , تعهد سازمانی , ادراک از عدالت سازمانی , شهرداری بجنورد.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1087798,
author = {درتومی, شهلا and فراحی, محمدمهدی and خوارزمی, امید علی},
title = {بررسی تاثیر ادراک سیاست سازمانی بر تعهد کارکنان در شهرداری بجنورد با میانجی گری عدالت سازمانی ادراک شده},
booktitle = {کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ادراک از سیاست سازمانی ، تعهد سازمانی ، ادراک از عدالت سازمانی ، شهرداری بجنورد.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر ادراک سیاست سازمانی بر تعهد کارکنان در شهرداری بجنورد با میانجی گری عدالت سازمانی ادراک شده
%A درتومی, شهلا
%A فراحی, محمدمهدی
%A خوارزمی, امید علی
%J کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
%D 2018

[Download]