توسعه کارآفرینی, دوره (14), شماره (3), سال (2021-11) , صفحات (441-460)

عنوان : ( شناسایی مؤلفه ‏ها و سنش روابط ابعاد زیست بوم کارآفرینی دانشویی )

نویسندگان: احسان سالاری , محمد صالحی , مریم تقوایی یزدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از انجام پژوهش، شناسایی مؤلفه‏ها و سنجش روابط بین ابعاد زیست‏بوم کارآفرینی دانشجویی در دانشگاه فردوسی مشهد است. این پژوهش از نظر نوع هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‏ها آمیخته- اکتشافی است. در بخش کیفی، ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه­ساخت­یافته با 13 نفر از اساتید و خبرگان زیست­بوم کارآفرینی بود که با روش گلوله برفی انتخاب شدند و در بخش کمی با استفاده از پرسشنامه مقایسه‏های زوجی و با روش DEMATEL، روابط بین ابعاد زیست‏بوم کارآفرینی دانشجویی با توجه به نظرات خبرگان، تعیین و شبکه‌ روابط به‌صورتی یکپارچه طراحی و در قالب الگویی ارائه گردید که بیانگر شدت اثر ابعاد بر هم می‌باشد. این پژوهش در بازه زمانی تابستان 1399 انجام شده است و بر اساس یافته‌ها،74 مؤلفه در 9 بعد حمایت و پشتیبانی، آموزش و یادگیری، پژوهش و فناوری، رویدادها و اجتماعات، فرهنگی و اجتماعی، قوانین و مقررات، سیاست‏گذاری، منابع مالی و نهادها، شبکه‏ها و تعاملات شناسایی شد؛ همچنین بر اساس نتایج به‏دست آمده از روش دیمتل مشخص شد که 5 بعد آموزش و یادگیری، پژوهش و فناوری، سیاست‏گذاری، قوانین و مقررات و منابع مالی به‌عنوان ابعاد اثرگذار یا علت‌ها و 4 بعد حمایت و پشتیبانی، رویدادها و اجتماعات، فرهنگی و اجتماعی و نهادها، شبکه‏ها و تعاملات به عنوان ابعاد اثرپذیر یا معلول‌ها در زیست‏بوم کارآفرینی دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد شناخته می‌شوند.

کلمات کلیدی

دانشگاه فردوسی مشهد روش دیمتل زیست‏بوم کارآفرینی دانشجویی زیست‏بوم کارآفرینی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1087805,
author = {سالاری, احسان and محمد صالحی and مریم تقوایی یزدی},
title = {شناسایی مؤلفه ‏ها و سنش روابط ابعاد زیست بوم کارآفرینی دانشویی},
journal = {توسعه کارآفرینی},
year = {2021},
volume = {14},
number = {3},
month = {November},
issn = {2008-2266},
pages = {441--460},
numpages = {19},
keywords = {دانشگاه فردوسی مشهد روش دیمتل زیست‏بوم کارآفرینی دانشجویی زیست‏بوم کارآفرینی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی مؤلفه ‏ها و سنش روابط ابعاد زیست بوم کارآفرینی دانشویی
%A سالاری, احسان
%A محمد صالحی
%A مریم تقوایی یزدی
%J توسعه کارآفرینی
%@ 2008-2266
%D 2021

[Download]