دانش و تندرستی, دوره (15), شماره (4), سال (2021-3) , صفحات (12-19)

عنوان : ( اثر هشت هفته تمرین استقامتی و تزریق قطعه لیپولیتیک هورمون رشد(AOD9604) بر آنزیم های کبد و CK18 موش های سوری القائ شده به آسیب کبدی(NAFLD) ناشی از رژیم غذایی پرچرب )

نویسندگان: محسن ده باشی , مهرداد فتحی , سیدرضا عطارزاده حسینی , محمد مسافری ضیاءالدینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: کبد چرب در جامعه جهانی در حال افزایش است، لذا هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثر تمرین استقامتی، تزریق قطعه لیپولیتیک هورمون رشد (AOD9604-فرگمنت) بر سطوح CK18 و آنزیم‌‌های کبد موش‌های سوری القاء شده به کبد چرب می‎باشد. مواد و روش‌ها: در این پژوهش تجربی 28 سر موش به چهار گروه هفت‌تایی، کنترل (C)، تمرین (E)، تمرین + فرگمنت (EA)، فرگمنت بدون تمرین (A) تقسیم شدند. برنامه تمرین استقامتی به مدت هشت هفته و پنج جلسه در هفته اجرا شد. پروتکل تزریق فرگمنت روزانه 250 پیکوگرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن در نظر گرفته شد. نمونه‌ها پس از 48 ساعت از آخرین جلسه تمرین مورد ارزیابی قرار گرفتند. جهت ارزیابی داده‌ها از آزمون آماری تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی توکی استفاده شده. نتایج: CK18 در مقایسه با گروه کنترل در گروه E کاهش معنادار نشان داد؛ شاخص HOMA-IR در دو گروه E و EA کاهش معنادار داشت، اما در گروه A تغییرات معنادار نبود؛ تغییرات AST در هیچ یک از گروه‌ها معنادار نشد؛ همچنین مقادیر ALT در هر سه گروه E ، A، EA نسبت به گروه کنترل کاهش معنادار داشت. نتیجه‌گیری: علی‌رغم عدم ایجاد تأثیر منفی در اثر مصرف AOD9604، اما تمرین استقامتی به تنهایی پاسخ بهتری نسبت به این پپتید نشان داد و به نظر می‌رسد، فرگمنت در کنار تمرین وزشی می‌تواند در بهبود نشانگان کبد چرب مؤثر واقع شود.

کلمات کلیدی

, تمرین استقامتی, فرگمنت, سیتوکراتین 18 و کبدچرب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1087813,
author = {ده باشی, محسن and فتحی, مهرداد and عطارزاده حسینی, سیدرضا and مسافری ضیاءالدینی, محمد},
title = {اثر هشت هفته تمرین استقامتی و تزریق قطعه لیپولیتیک هورمون رشد(AOD9604) بر آنزیم های کبد و CK18 موش های سوری القائ شده به آسیب کبدی(NAFLD) ناشی از رژیم غذایی پرچرب},
journal = {دانش و تندرستی},
year = {2021},
volume = {15},
number = {4},
month = {March},
issn = {1735-577X},
pages = {12--19},
numpages = {7},
keywords = {تمرین استقامتی، فرگمنت، سیتوکراتین 18 و کبدچرب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر هشت هفته تمرین استقامتی و تزریق قطعه لیپولیتیک هورمون رشد(AOD9604) بر آنزیم های کبد و CK18 موش های سوری القائ شده به آسیب کبدی(NAFLD) ناشی از رژیم غذایی پرچرب
%A ده باشی, محسن
%A فتحی, مهرداد
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%A مسافری ضیاءالدینی, محمد
%J دانش و تندرستی
%@ 1735-577X
%D 2021

[Download]