مدل سازی اقتصادی, دوره (54), شماره (2), سال (2021-11) , صفحات (67-86)

عنوان : ( اثر تغییرات بهره‌وری بخش‌های اقتصادی بر مصرف انرژی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر، انرژی گرمایی، رشد و توسعه اقتصادی )

نویسندگان: محمد اویسی , مسعود همایونی فر , سیدمهدی مصطفوی ترقی , علی اکبر ناجی میدانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این مقاله بررسی اثر تغییرات بهره‌وری بخش‌های اقتصادی بر مصرف انرژی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر، انرژی گرمایی، رشد و توسعه اقتصادی با استفاده از برآورد توابع تولید به روش تانگ و پنگ (2018) در چارچوب تکنیک سناریوسازی (شامل سه سناریو) است. نتایج نشان داد بخش‌های نه‌گانه اقتصاد کل و میزان بهره‌وری آنها در بازه زمانی 1353 - 1393 بین 175/3 تا 59/4 میلیون ریال است؛ بنابراین، نقطه شروع بهره‌وری کران پائین بهره‌وری بازه عملکردی 175/3 قرار می‌گیرد. هم‌چنین، در بخش‌های اقتصاد، صنعت و معدن، برق (نیروگاه‌ها) و ساختمان حتی با افزایش 30 درصدی کران پائین بهره‌وری کل اقتصاد در بازه عملکردی (175/3) قرار ندارند. بر اساس نتایج، پیشنهاد می‌شود برنامه‌ریزان، مدیران و سیاست‌گذاران اقتصادی با تغییر تکنولوژی بهره‌وری بخش‌های صنعت و معدن، نیروگاه و بخش ساختمان را بیش از 30 درصد افزایش دهند تا مقدار رشد اقتصادی مناسب به دست آید.

کلمات کلیدی

, بهره وری, انرژی تجدید پذیر و تجدید ناپذیر, رشد اقتصادی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1087829,
author = {اویسی, محمد and همایونی فر, مسعود and مصطفوی ترقی, سیدمهدی and ناجی میدانی, علی اکبر},
title = {اثر تغییرات بهره‌وری بخش‌های اقتصادی بر مصرف انرژی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر، انرژی گرمایی، رشد و توسعه اقتصادی},
journal = {مدل سازی اقتصادی},
year = {2021},
volume = {54},
number = {2},
month = {November},
issn = {1735-9910},
pages = {67--86},
numpages = {19},
keywords = {بهره وری، انرژی تجدید پذیر و تجدید ناپذیر، رشد اقتصادی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر تغییرات بهره‌وری بخش‌های اقتصادی بر مصرف انرژی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر، انرژی گرمایی، رشد و توسعه اقتصادی
%A اویسی, محمد
%A همایونی فر, مسعود
%A مصطفوی ترقی, سیدمهدی
%A ناجی میدانی, علی اکبر
%J مدل سازی اقتصادی
%@ 1735-9910
%D 2021

[Download]