پنجمین کنگره ملی بهداشت و بیماری های اسب , 2021-12-14

عنوان : ( گزارش درمان موفق پارافیموزیس با استفاده از Penile repulsion device در یک راس نریان 12 ساله )

نویسندگان: خسرو صفری نیکرو , سارا اهرابی نژاد , سپهر عزیزی , شیوا امان الهی , علی میرشاهی , سمانه قاسمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پارافیموزیس یا بهعبارتی دیگر بیرون زدگی آلت تناسلی در اسب، بهعدم توانایی حیوان دربرگرداندن آلت بهداخل غلاف اطلاق م یشود که بهعلل مختلفی که مهمترین آنها ضربات است، رخ میدهد. تضعیف تخلیه و زهکشی وریدی-لنفاوی، انقباض حلقه پرپوتیال، آسیب به عصب پودندال و فیبروز بافت آلت در پاتوفیزیولوژی های این عارضه نام برده شده است. یک راسنریان 12 ساله به بیمارستان دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد ارجاع شد. در تاریخچه حیوان، لگد خوردن از اسب و عدم ادرار در 48 ساعت گذشته وجود داشت. بیمار از لحاظ بیماری های سیستمیکمورد بررسی قرار گرفت.در معاینه آلت تناسلی، غلاف پرپوتیال بسیار ادماتوز و دردناک بود. مایعی ادرار مانند از نواحی متورم نشت میکرد. به گفته صاحب اسب از وازلین برای چرب کردن استفاده شده بود. پارگی میزراه، هماتوم و مشکل در تخلیه لنف در لیست تشخیص های و Ioxidanol تفریقی قرار داشت. بذل مایع تحت شرایط آسپتیک، یورتروگرافی با ماده حاجب یوروتروسکوپی با هدف تفکیک عوامل مسبب ادم و جراحات همزمان انجام شد. پس از بررسی نتایج حاصل، اختلال در تخلیه لنف به واسطه تورم بهعنوان عامل مسبب در ادم مطرح بود. درمانهای حمایتی شامل تجویز آنتیبیوتیک، فلونکسین مگلومین )قبل و در طی دوره درمان( و فروزوماید انجام شد. بهمنظور مدیریت عارضه، شستشوی موضع ودبریدمان بافت های آسیب دیده انجام شد. از پماد تریامسینولون بهصورت موضعی استفاده و آلت تناسلی بهصورت فشاری یانسمان شد تا تورم کاهش یابد. پس از کاهش ادم و تورم موضع، جهت تثبیت آلت در غلاف و حفاظت، داخل غلاف نگه داشته شد و )Penile repulsion device( آلت تناسلی توسط وسیله ای دس تساز بهوسیله ست سرم بهدور بدن محکم و توسط پانسمان دور شکم حمایت شد. در روز های بعد و پس از خروج وسیله، کاهش قابل توجهی در وضعیت ادم آلت تناسلی مشاهده شد، بهطوریکه بخش عمدهای از آلت در داخل غلاف در موقعیت طبیعی خود قرار میگرفت. همچنین برای چند روز از بخیه سرکیسهای با هدف تنگکردن نسبی شکاف پرپیوسنیز استفاده شد. پارافیموزیسدر اسب جزو موارد اورژانسی به حساب م یآید که باید بهسرعت تحت درمان قرار بگیرد تا از زخمهای آلتتناسلی و غلاف و آسیبدائمی به اعصاب این ناحیه جلوگیری شود.

کلمات کلیدی

, پارافیموزیس در اسب, فالوپکسی, Penile repulsion device, اورژانس در طب اسب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1087856,
author = {صفری نیکرو, خسرو and اهرابی نژاد, سارا and عزیزی, سپهر and امان الهی, شیوا and میرشاهی, علی and قاسمی, سمانه},
title = {گزارش درمان موفق پارافیموزیس با استفاده از Penile repulsion device در یک راس نریان 12 ساله},
booktitle = {پنجمین کنگره ملی بهداشت و بیماری های اسب},
year = {2021},
location = {ملی, ايران},
keywords = {پارافیموزیس در اسب، فالوپکسی، Penile repulsion device، اورژانس در طب اسب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T گزارش درمان موفق پارافیموزیس با استفاده از Penile repulsion device در یک راس نریان 12 ساله
%A صفری نیکرو, خسرو
%A اهرابی نژاد, سارا
%A عزیزی, سپهر
%A امان الهی, شیوا
%A میرشاهی, علی
%A قاسمی, سمانه
%J پنجمین کنگره ملی بهداشت و بیماری های اسب
%D 2021

[Download]