پژوهشنامه مالیات, دوره (29), شماره (50), سال (2021-9) , صفحات (143-177)

عنوان : ( The Impact of VAT Shock on Iran's Economy; Price Stickiness Sensitivity Analysis with DSGE Model )

نویسندگان: مسعود قربانی , علی چشمی , مصطفی سلیمی فر , عظیم نظری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هرچند نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ایران طی سال‌های اخیر ثابت بوده اما با توجه به نیاز دولت به درآمدهای مالیاتی، زمان مناسب جهت تغییر این نرخ با توجه به اثرات آن بر تورم بسیار اهمیت دارد. با وجود نرخ تورم بالا در ایران، ارزیابی اثر تغییرات نرخ مالیات بر ارزش افزوده، به عنوان سیاست مالی، با لحاظ چسبندگی قیمت می‌تواند نتایج شفافی پیش روی سیاست‌گذاران قرار دهد. در این مقاله، در یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) با درنظر گرفتن چسبندگی قیمت اسمی، کانال تکانه مالیات بر ارزش افزوده به مصرف‌کننده نهایی تصریح شد و با دو سناریوی چسبندگی قیمت بالاتر و پایین‌تر از مقدار تعادلی، اثر این تکانه بر متغیرهای حقیقی سنجیده شد. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که در سناریوی چسبندگی قیمت بالاتر از تعادل در پاسخ به تکانه‌ها، انحرافات در متغیرهای کلان اقتصادی تشدید می‌شود و نیز دوره بازگشت آنها به وضعیت باثبات کمتر می‌شود. به عبارتی اگر دولت قصد استفاده از نرخ مالیات بر ارزش افزوده و افزایش آن به عنوان سیاست مالی را دارد، بهتر است در شرایط غیرتورمی، که چسبندگی قیمت بالاست، از این سیاست استفاده کند. همچنین تحلیل تکانه درآمدهای نفتی و مخارج دولت نشان می‌دهد الگوی با چسبندگی قیمت بهتر می‌تواند دنیای واقعی را تحلیل کند.

کلمات کلیدی

, مالیات بر ارزش افزوده, سیاست مالی, چسبندگی قیمت, الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1087863,
author = {قربانی, مسعود and چشمی, علی and سلیمی فر, مصطفی and عظیم نظری},
title = {The Impact of VAT Shock on Iran's Economy; Price Stickiness Sensitivity Analysis with DSGE Model},
journal = {پژوهشنامه مالیات},
year = {2021},
volume = {29},
number = {50},
month = {September},
issn = {۲۲۵۱-۶۴۸۴},
pages = {143--177},
numpages = {34},
keywords = {مالیات بر ارزش افزوده، سیاست مالی، چسبندگی قیمت، الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T The Impact of VAT Shock on Iran's Economy; Price Stickiness Sensitivity Analysis with DSGE Model
%A قربانی, مسعود
%A چشمی, علی
%A سلیمی فر, مصطفی
%A عظیم نظری
%J پژوهشنامه مالیات
%@ ۲۲۵۱-۶۴۸۴
%D 2021

[Download]