پژوهش های مدیریت منابع انسانی, دوره (13), شماره (4), سال (2022-1) , صفحات (43-81)

عنوان : ( پویایی شناسی‌ نظام‌برنامه ریزی‌ نیروی‌انسانی‌ برمبنای‌مدل‌معماری‌راهبردی‌منابع‌انسانی‌ )

نویسندگان: شیلا منظم ابراهیم پور , محمدمهدی فراحی , علیرضا پویا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

معماری راهبردی منابع انسانی؛ برنامه ریزی نیروی کار؛ راهبرد منابع انسانی؛ پویایی شناسی سیستم

کلمات کلیدی

معماری راهبردی منابع انسانی؛ برنامه ریزی نیروی کار؛ راهبرد منابع انسانی؛ پویایی شناسی سیستم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1087868,
author = {منظم ابراهیم پور, شیلا and فراحی, محمدمهدی and پویا, علیرضا},
title = {پویایی شناسی‌ نظام‌برنامه ریزی‌ نیروی‌انسانی‌ برمبنای‌مدل‌معماری‌راهبردی‌منابع‌انسانی‌},
journal = {پژوهش های مدیریت منابع انسانی},
year = {2022},
volume = {13},
number = {4},
month = {January},
issn = {2008-8254},
pages = {43--81},
numpages = {38},
keywords = {معماری راهبردی منابع انسانی؛ برنامه ریزی نیروی کار؛ راهبرد منابع انسانی؛ پویایی شناسی سیستم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پویایی شناسی‌ نظام‌برنامه ریزی‌ نیروی‌انسانی‌ برمبنای‌مدل‌معماری‌راهبردی‌منابع‌انسانی‌
%A منظم ابراهیم پور, شیلا
%A فراحی, محمدمهدی
%A پویا, علیرضا
%J پژوهش های مدیریت منابع انسانی
%@ 2008-8254
%D 2022

[Download]