تولیدات گیاهی, دوره (44), شماره (2), سال (2021-9) , صفحات (247-258)

عنوان : ( تاثیر کاربرد آزومیت بر کاهش خسارت ناشی از تنش شوری در گیاه جعفری مکزیکی (Tagetes minuta L.) )

نویسندگان: فرحناز عزیزی , محمد مقدم , سارا فرسرایی , دین محمد مشفق ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به‏منظور مطالعه اثر مقادیر مختلف خاک معدنی آزومیت بر کاهش خسارات ناشی از تنش شوری در گیاه دارویی جعفری مکزیکی (Tagetes minuta L.)، آزمایشی به‏صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل 3 سطح تنش شوری آب آبیاری (صفر، 30 و 60 میلی‏مولار کلرید سدیم) و 4 سطح آزومیت (صفر، 4، 8 و 12 گرم در کیلوگرم خاک) بودند. در طول آزمایش و در مرحله گلدهی صفات زیست توده خشک اندام هوایی، محتوای نسبی آب برگ (RWC)، نشت الکترولیت، رنگیزه‏های فتوسنتزی، فعالیت آنتی‏اکسیدانتی، فنل کل، کربوهیدرات محلول، محتوای پرولین و میزان اسانس اندازه‏گیری شدند. بیشترین زیست توده خشک اندام هوایی (25/30 گرم در بوته)، محتوای نسبی آب برگ (2/74 درصد)، کلروفیل a (mg g-1FW 5/7)، b (mg g-1FW 26/9)، کارتنوئید (mg g-1FW 73/16)، کلروفیل کل (mg g-1FW 39/33) و میزان اسانس (46/0 درصد حجمی-وزنی) در تیمار بدون شوری و کاربرد آزومیت به میزان 12 گرم در کیلوگرم خاک مشاهده شد. در بالاترین سطح شوری و عدم کاربرد آزومیت نشت الکترولیت (55/83%)، فعالیت آنتی‏اکسیدانتی (27/97%)، فنل کل (mg g-1FW 10/95)، کربوهیدارت محلول (mg g-1FW 4/114) و محتوای پرولین (µM/gDW 12/0) به بیشترین میزان خود رسیدند و کاربرد آزومیت سبب کاهش این صفات شد. نتایج این تحقیق نشان داد که بیشترین خسارت وارده به گیاه در بالاترین سطح شوری (60 میلی‏مولار کلرید سدیم) مشاهده شد و کاربرد آزومیت به‏ویژه در سطح 12گرم در کیلوگرم خاک بیشترین اثر بهبود دهندگی را بر زیست توده و خصوصیات بیوشیمیایی گیاه بر جای گذاشت.

کلمات کلیدی

, رنگیزه‏های فتوسنتزی, زیست توده, فعالیت آنتی‏اکسیدانتی, پرولین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1087871,
author = {عزیزی, فرحناز and مقدم, محمد and فرسرایی, سارا and مشفق, دین محمد},
title = {تاثیر کاربرد آزومیت بر کاهش خسارت ناشی از تنش شوری در گیاه جعفری مکزیکی (Tagetes minuta L.)},
journal = {تولیدات گیاهی},
year = {2021},
volume = {44},
number = {2},
month = {September},
issn = {2588-543X},
pages = {247--258},
numpages = {11},
keywords = {رنگیزه‏های فتوسنتزی، زیست توده، فعالیت آنتی‏اکسیدانتی، پرولین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر کاربرد آزومیت بر کاهش خسارت ناشی از تنش شوری در گیاه جعفری مکزیکی (Tagetes minuta L.)
%A عزیزی, فرحناز
%A مقدم, محمد
%A فرسرایی, سارا
%A مشفق, دین محمد
%J تولیدات گیاهی
%@ 2588-543X
%D 2021

[Download]