مدیریت آب در کشاورزی, دوره (8), شماره (1), سال (2021-11) , صفحات (77-88)

عنوان : ( تاثیر بنتونیت بر صفات بیوشیمیایی و محتوای رطوبت نسبی مرزه (Satureja hortensis) تحت سطوح مختلف رطوبت خاک )

نویسندگان: فریبا محمدی فرد , محمد مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به‌منظور بررسی تاثیر کاربرد بنتونیت در سطوح مختلف رطوبت خاک آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 2 فاکتور و در 3 تکرار در گلخانه گروه علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد بر روی گیاه مرزه اجرا شد. فاکتور اول کاربرد بنتونیت در 3 سطح (0، 50، 100 گرم در یک کیلوگرم خاک) و فاکتور دوم سطوح مختلف رطوبت خاک در 3 سطح (50، 75، 100 درصد ظرفیت زراعی) بود. نتایج نشان داد که تنش خشکی باعث کاهش ارتفاع گیاه، محتوای نسبی آب برگ و زیست توده تر و خشک اندام هوایی در مرزه شد این درحالی بود که کاربرد بنتونیت باعث بهبود صفات ذکر شده گردید. در طی تنش‌خشکی مقدار زیست توده تر و خشک ریشه، طول ریشه، نشت‌الکترولیت، فعالیت آنتی‌اکسیدانی، فنول کل و میزان پرولین روندی صعودی داشتند. کاربرد بنتونیت موجب شد که این صفات بهبود یابند. به‌طوریکه در بالاترین سطح تنش خشکی کاربرد بنتونیت (50 گرم در کیلوگرم خاک) باعث کاهش نشت‌الکترولیت (45/22 درصد) و پرولین (33/58 درصد) در گیاه شد. همچنین محتوای نسبی آب برگ در شرایط کاربرد بنتونیت (به‌ترتیب50 و 100 گرم بنتونیت در کیلوگرم خاک) در بالاترین سطح تنش خشکی به‌ترتیب به‌میزان 75/20 و 76/22 درصد در مقایسه با شاهد افزایش پیدا کرد. به‌طورکلی نتایج این پژوهش نشان داد که کاربرد 50 گرم بنتونیت در کیلوگرم خاک در شرایط تنش خشکی تاثیر بهتری بر روی صفات مورد بررسی داشت و کاربرد آن در این شرایط توصیه می‌شود.

کلمات کلیدی

, ارتفاع گیاه, سوپر جاذب, طول ریشه, نشت الکترولیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1087873,
author = {محمدی فرد, فریبا and مقدم, محمد},
title = {تاثیر بنتونیت بر صفات بیوشیمیایی و محتوای رطوبت نسبی مرزه (Satureja hortensis) تحت سطوح مختلف رطوبت خاک},
journal = {مدیریت آب در کشاورزی},
year = {2021},
volume = {8},
number = {1},
month = {November},
issn = {2476-4531},
pages = {77--88},
numpages = {11},
keywords = {ارتفاع گیاه، سوپر جاذب، طول ریشه، نشت الکترولیت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر بنتونیت بر صفات بیوشیمیایی و محتوای رطوبت نسبی مرزه (Satureja hortensis) تحت سطوح مختلف رطوبت خاک
%A محمدی فرد, فریبا
%A مقدم, محمد
%J مدیریت آب در کشاورزی
%@ 2476-4531
%D 2021

[Download]