فیزیولوژی محیطی گیاهی, دوره (16), شماره (63), سال (2021-11) , صفحات (72-86)

عنوان : ( تاثیر اکسید سیلیسیم و اسید سالیسیلیک بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی خصوصیات بیوشیمیایی خربزه (Cucumis melo var. inodorus) )

نویسندگان: مجتبی صلاحی استاد , ملیحه مرشدلو , محمد مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش به منظور افزایش عملکرد و کیفیت محصول خربزه در سال 1397 به صورت آزمایش فاکتوریل با دوعامل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. فاکتور های آزمایش شامل محلول پاشی نشاء ها با اسید سالیسیلیک در سه غلظت (0، 1 و 2 میلی مولار) و فروبری ریشه آنها در محلول اکسید سیلیسیم در سه غلظت (0، 5/0 و 1 گرم در لیتر) بود. صفات مورد آزمایش شامل تعداد روز تا گلدهی، تعداد میوه در بوته، متوسط وزن میوه، متوسط تولید میوه در بوته، عملکرد نهایی،میزان فنل کل، فعالیت آنتی اکسیدانتی، محتوای پرولین و کربوهیدرات محلول بود. نتایج این تحقیق نشان داد که بیشترین میزان عملکرد میوه، کربوهیدرات محلول و فعالیت آنتی اکسیدانتی مربوط به اثر متقابل محلول پاشی 2 میلی مولار اسید سالیسیلیک و کاربرد 5/0 گرم در لیتر اکسید سیلیسیم بود. میزان پرولین و فنل کل در تیمار محلول پاشی 2 میلی مولار اسید سالیسیلیک و کاربرد 5/0 گرم در لیتر اکسید سیلیسیم نسبت به شاهد افزایش یافت. در این آزمایش تیمار محلول پاشی 2 میلی مولار اسید سالیسیلیک و کاربرد 5/0 گرم در لیتر اکسید سیلیسیم برتری بیشتری نسبت به دیگر تیمار ها در اکثر صفات اندازه گیری شده داشت.

کلمات کلیدی

, پرولین, تعداد روز تا گلدهی, عملکرد, فعالیت آنتی اکسیدانتی, فنل کل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1087874,
author = {صلاحی استاد, مجتبی and مرشدلو, ملیحه and مقدم, محمد},
title = {تاثیر اکسید سیلیسیم و اسید سالیسیلیک بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی خصوصیات بیوشیمیایی خربزه (Cucumis melo var. inodorus)},
journal = {فیزیولوژی محیطی گیاهی},
year = {2021},
volume = {16},
number = {63},
month = {November},
issn = {2423-7671},
pages = {72--86},
numpages = {14},
keywords = {پرولین، تعداد روز تا گلدهی، عملکرد، فعالیت آنتی اکسیدانتی، فنل کل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر اکسید سیلیسیم و اسید سالیسیلیک بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی خصوصیات بیوشیمیایی خربزه (Cucumis melo var. inodorus)
%A صلاحی استاد, مجتبی
%A مرشدلو, ملیحه
%A مقدم, محمد
%J فیزیولوژی محیطی گیاهی
%@ 2423-7671
%D 2021

[Download]