اقتصاد مقداری, دوره (18), شماره (3), سال (2021-12) , صفحات (1-34)

عنوان : ( تأثیر تکان ههای داخلی و خارجی بر صنعتی شدن اقتصاد ایرا ن )

نویسندگان: محمدرضا لطفعلی پور , تقی ابراهیمی سالاری , محمدصادق ادیبیان , عماد کاظم زاده , امیرحسن اکبری خلیل آباد , فرزاد اصغری پورزرکامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکید ه هد ف هم ه اقتصاده ا ی جها ن توسع ه اقتصا د ی اس ت. ب س یا ر ی ا ز کشوره ا ی توسع هیافت ه توسع ه اقتصا د ی ر ا ا ز ط ر ی ق یافت ه بر ا ی ان د. د ر سا له ا ی ا خ ی ر شاه د ج ر یا ن ی فز ا یند ه د ر م یا ن کشوره ا ی کمت ر توسع ه بخ ش صنع ت تجرب ه کرد ه ها ی توسع ه موضو ع مه م ی د ر نوشت ه » صنع ت ی شدن « ا ی م. ب ه ه م ی ن د ل ی ل اس ت ک ه بح ث صنع ت ی شد ن بود ه اقتصا د ی هس ت. صنع ت ی شد ن عام ل اساس ی توسع ه اقتصا د ی کشوره ا ی پ یشرفت ه بود ه اس ت و صنع ت ی شد ن پ یونده ا ی ع م ی ق ی ب ا مسئل ه توسع هیافت گ ی و عق بماند گ ی دار د. هد ف ا ز ا ی ن پژوه ش برر س ی تأ ث ی ر شو کها ی ساختا ر ی تورم ، ق یم ت نفت ، شاخ ص ق یم ت جها ن ی ، نر خ بهره ، حج م پول ، نر خ ار ز و تو ل ی د ک ل ب ر تو ل ی د صنع ت ی ب ر اسا س داد هها ی فص ل ی ) 1395 - 1370 ( و برآور د م یزا ن شد ت اث ر هرکدا م ب ر صنع ت ی شدن ، ب ا استفاد ه ا ز مد ل خودرگر س یو نبردار یساختا ر ی ) svar ( م یباش د. داد هها ی تح ق ی ق ا ز پ ا یگا هها ی داد ه ی بان ک جها ن ی ، بان ک مرک ز ی ، مجل ه ی نماگره ا ی اقتصا د ی ، مرک ز آما ر ا یرا ن و اپ ک استخرا ج گر د ید هان د . ابتد ا تأ ث ی ر شو ک ساختا ر ی مت غ یره ا ب ر تو ل ید صنع ت ی برآور د شد ه اس ت و د ر ادام ه جدو ل تج ز ی ه وا ر یان س آورد ه شد ه اس ت. نت ا ی ج تح ق ی ق نشا ن دا د ک ه شو ک ق یم ت نف ت ب ر بخ ش صنعت ، د ر ابتد ا تو ل ی د بخ ش صنع ت ی ر ا افز ا ی ش م یده د ک ه م یتوان د ب ه عل ت س یاس تها ی انبسا ط ی باشد ، منت ه ی د ر بلندمد ت تع د ی ل و خن ث ی م یشو د. س ا ی ر شو که ا ن ی ز باع ث ا یجا د تلاط م د ر تو ل ی د بخ ش صنع ت ی م یشون د ک ه همانن د شو ک ق یم ت نفت ، اموا ج م یر ای ی ا یجا د م یکنن د. جدو ل تج ز ی ه ی وا ریان س تو ل ی د بخ ش صنع ت نشا ن م یده د د ر درج ه ی او ل تو ض ی حدهندگ ی تو ل ی د بخ ش صنعت ، مقا د ی ر پ ی ش ی ن تو ل ی د بخ ش صنع ت اس ت و ب ا 41 درص د عل ت ت غی یرات ، د ر ج ا یگا ه دو م و سو م ب یشت ر ی ن د لا ی ل تو ض ی حدهندگ ی ر ا م یتوا ن شو کها ی حاصل ه ا ز ق یم تها ی جها ن ی و نر خ بهر ه ر ا ب ه تر ت ی ب ب ا 39 و 13 درص د عل ت ت غی یرا ت نا م بر د. د ر ج ا یگا ه چهار م تو ل ی د ک ل ب ا 4 درص د عل ت ت غی یرا ت است ، س ا ی ر مت غ یره ا مقا د ی ر اند ک ی ا ز عل ت ت غی یرا ت د ر بلندمد ت ر ا تو ض ی ح م یدهن د. نت ا ی ج نشا ن دا د ک ه مت غ یره ا ی ق یم تها ی جها ن ی و نر خ بهره ، ب یشت ر ی ن تأ ث یرا ت ر ا بر ا ی افز ا ی ش تو ل یدا ت بخ ش صنع ت دارن د و ب ا توج ه ب ه ا ینک ه نر خ بهر ه ی ک ی ا ز ابزاره ا ی پو ل ی است ، لذ ا عم لاا بان ک مرک ز ی م یتوان د هد ف ر س ید ن ب ه رش د حداکث ر ی تول یدا ت صنع ت ی ر ا ن ی ز دنبا ل کن د

کلمات کلیدی

, واژگان کلیدی: صنعتی شدن, خود رگرسیون برداری ساختاری ) svar (, تولید صنعتی, قیمت نفت, ایرا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1087910,
author = {لطفعلی پور, محمدرضا and ابراهیمی سالاری, تقی and ادیبیان, محمدصادق and کاظم زاده, عماد and اکبری خلیل آباد, امیرحسن and اصغری پورزرکامی, فرزاد},
title = {تأثیر تکان ههای داخلی و خارجی بر صنعتی شدن اقتصاد ایرا ن},
journal = {اقتصاد مقداری},
year = {2021},
volume = {18},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-5850},
pages = {1--34},
numpages = {33},
keywords = {واژگان کلیدی: صنعتی شدن، خود رگرسیون برداری ساختاری ) svar (، تولید صنعتی، قیمت نفت، ایرا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر تکان ههای داخلی و خارجی بر صنعتی شدن اقتصاد ایرا ن
%A لطفعلی پور, محمدرضا
%A ابراهیمی سالاری, تقی
%A ادیبیان, محمدصادق
%A کاظم زاده, عماد
%A اکبری خلیل آباد, امیرحسن
%A اصغری پورزرکامی, فرزاد
%J اقتصاد مقداری
%@ 2008-5850
%D 2021

[Download]