روستا و توسعه, دوره (24), شماره (2), سال (2021-8) , صفحات (121-156)

عنوان : ( اعتبارات مالی و نقش آن در مهارت روستایی: مطالعه موردی استان خراسان رضوی )

نویسندگان: سید خسرو اعتضاد , محمود دانشورکاخکی , حسین محمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه با مهاجرت‌های روستایی، فعالیتهای کشاورزی در مناطق روستایی با مشکلاتی از قبیل کمبود نیروی کار، سالخوردگی روستائیان، بازده پایین تولید و غیره مواجه شده است. در این راستا مطالعه حاضر به بررسی اثرات دسترسی به اعتبارات مالی رسمی و غیررسمی بر مهاجرت پرداخته است. برای تحلیل داده های این پژوهش، الگوی لاجیت ترتیبی چندسطحی برای 397 خانوار از استان خراسان رضوی استفاده شده است. نتایج کلی تحقیق نشان داد که با افزایش دسترسی به اعتبارات رسمی بالاتر از 20 میلیون تومان احتمال قرار گرفتن خانوارها در گروه رضایت‌مندی زیاد از اقامت در روستا افزایش و احتمال قرار گرفتن خانوارها در گروه رضایت‌مندی کم و متوسط در روستا کاهش می‌ یابد. همچنین دسترسی خانوارها به اعتبارات غیر رسمی، احتمال قرار گرفتن آن‌ها را در گروه رضایت‌مندی کم و متوسط افزایش و احتمال قرار گرفتن خانوارها در گروه رضایت‌مندی زیاد را کاهش می‌دهد. بر اساس یافته های این پژوهش، سیاست‌گذاران می توانند با گسترش و اعطای اعتبارات مالی رسمی، نقش تاثیرگذاری بر روی افزایش رضایت روستاییان و کاهش تمایل آنها به مهاجرت به شهرها ایفا نمایند.

کلمات کلیدی

, مهاجرت روستایی, مؤسسات مالی, اعتبارات خرد, دسترسی رسمی و غیر رسمی , لاجیت ترتیبی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1087930,
author = {اعتضاد, سید خسرو and دانشورکاخکی, محمود and محمدی, حسین},
title = {اعتبارات مالی و نقش آن در مهارت روستایی: مطالعه موردی استان خراسان رضوی},
journal = {روستا و توسعه},
year = {2021},
volume = {24},
number = {2},
month = {August},
issn = {1563-3322},
pages = {121--156},
numpages = {35},
keywords = {مهاجرت روستایی، مؤسسات مالی، اعتبارات خرد، دسترسی رسمی و غیر رسمی ، لاجیت ترتیبی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اعتبارات مالی و نقش آن در مهارت روستایی: مطالعه موردی استان خراسان رضوی
%A اعتضاد, سید خسرو
%A دانشورکاخکی, محمود
%A محمدی, حسین
%J روستا و توسعه
%@ 1563-3322
%D 2021

[Download]