چهاردهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2021-10-25

عنوان : ( آخرین یافته‌ها از فونای کنودونتی کامبرین ـ اردویسین البرز، کپه داغ و ایران مرکزی و معرفی بایوزن‌های استاندارد جهت تقسیم بندی زمانی )

نویسندگان: هادی جهانگیر , عباس قادری , سنا محقق , محمد نژادعباس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از زمان مطالعه اولیه عناصر کنودونتی بازه زمانی کامبرین ـ اردویسین ایران توسط مــولر در ســال 19۷3 زمــان زیــادی میگــذرد و از آن زمــان تــاکنون مطالعــات کنودونت شناسی در این بازه زمانی محدود بوده است. در دو دهه اخیر و با شروع مطالعه کنودونتهای سازند شیرگشت توسط قادری و همکاران (13۸۷الــف – ب) و پس از آن مطالعات Jahangir et al. (2014, 2015) در البرز و باختر کپه داغ، این مطالعات وارد دوره جدیدی شد. در ســا لهای اخیــر بــا مطالعــه محــدوده گــذر کامبرین ـ اردویسین و اردویسین پیشین ـ میانی، اطلاعات کاملتری از توالی کنودونتی کامبرین ـ اردویسین ایران به دست آمد که بر اساس آن وجــود دســت کــم هشت بایوزون کنودونتی در محدوده چینه شناسی کامبرین پسین ـ اردوویسین پیشین ایران اثبات شده است. روند مطالعاتی کنودونتهای ایــن بــازه زمــانی هــم اکنون در چندین برش مطالعاتی در ایران مرکزی و باختر کپه داغ در حال انجام است و امید می رود که در سال های پیش رو، اطلاعات دقیق تری از این بازه زمانی در ایران به دست آید.

کلمات کلیدی

, کامبرین, اردویسین, البرز, کپه داغ, ایران مرکزی, کنودونت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1087933,
author = {هادی جهانگیر and قادری, عباس and محقق, سنا and نژادعباس, محمد},
title = {آخرین یافته‌ها از فونای کنودونتی کامبرین ـ اردویسین البرز، کپه داغ و ایران مرکزی و معرفی بایوزن‌های استاندارد جهت تقسیم بندی زمانی},
booktitle = {چهاردهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2021},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {کامبرین، اردویسین، البرز، کپه داغ، ایران مرکزی، کنودونت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آخرین یافته‌ها از فونای کنودونتی کامبرین ـ اردویسین البرز، کپه داغ و ایران مرکزی و معرفی بایوزن‌های استاندارد جهت تقسیم بندی زمانی
%A هادی جهانگیر
%A قادری, عباس
%A محقق, سنا
%A نژادعباس, محمد
%J چهاردهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2021

[Download]