پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی, دوره (100), شماره (100), سال (2021-12) , صفحات (1-15)

عنوان : ( مدل‌سازی انگیزه و حسرت خرید مشتریان محصولات ورزشی )

نویسندگان: امیرحسین سپهریان , مهدی طالب پور , ملیحه سادات آقایی شهری , مجید زحمتی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش بررسی رابطه و عوامل موثر بر انگیزه خرید و حسرت پس از خرید مشتریان عمده محصولات ورزشی بود. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و براساس ماهیت و روش، از نوع پژوهش‌های توصیفی و پیمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه مشتریان محصولات ورزشی استان خراسان رضوی در سال 1398 بودند که طبق حجم نمونه کوکران تعداد 384 نفر با روش خوشه ای تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و پرسشنامه های استاندارد حسرت پس از خرید دلاکروئیس و همکاران (2007) و بررسی انگیزه‌های خرید مصرف‌کنندگان ایرانی حیدرزاده و بهرامی (1394) را تکمیل نمودند. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها تحت نرم افزا‌رهای SPSS و AMOS انجام شد. نتایج نشان داد که متغیر انگیزه خرید به ترتیب تحت تاثیر عواملی همچون خرید در حراجی، خرید فایده نگر، خرید لذتی، ایفای نقش، هوشیاری و آگاهی از برند، انگیزه حسی و خرید الهام‌بخش، آگاهی از کیفیت، خرید اجتماعی، خرید تفریحی و خرید ارزشی قرار دارد. همچنین دو بعد احساس پشیمانی بعد از خرید و احساس پشیمانی و حسرت ناشی از خرید نکردن دو عامل تبیین‌کننده متغیر حسرت خرید بودند. از طرفی مشاهده شد که بین انگیزه‌خرید و حسرت خرید همبستگی وجود دارد و مدل ارتباط انگیزه خرید و حسرت خرید از برازش مناسبی برخوردار بود. بنابراین شناسایی انگیزه‌های خرید می‌تواند برای صاحبان، بازاریابان و فروشندگان فروشگاه‌های لوازم ورزشی در ایجاد روابط بلندمدت با مشتریان مؤثر واقع گردد.

کلمات کلیدی

, انگیزه خرید, حسرت خرید, رفتار خرید, کالای ورزشی, مشتری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1087940,
author = {سپهریان, امیرحسین and طالب پور, مهدی and ملیحه سادات آقایی شهری and زحمتی, مجید},
title = {مدل‌سازی انگیزه و حسرت خرید مشتریان محصولات ورزشی},
journal = {پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی},
year = {2021},
volume = {100},
number = {100},
month = {December},
issn = {۲۲۵۲-۰۷۱۶},
pages = {1--15},
numpages = {14},
keywords = {انگیزه خرید، حسرت خرید، رفتار خرید، کالای ورزشی، مشتری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدل‌سازی انگیزه و حسرت خرید مشتریان محصولات ورزشی
%A سپهریان, امیرحسین
%A طالب پور, مهدی
%A ملیحه سادات آقایی شهری
%A زحمتی, مجید
%J پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
%@ ۲۲۵۲-۰۷۱۶
%D 2021

[Download]