علوم آماری ایران, دوره (16), شماره (1), سال (2022-8) , صفحات (149-163)

عنوان : ( مقایسه سه روش گشتاور-مبنای برآورد پارامتر مفصل برای خانواده FGM در حضور داده دورافتاده )

نویسندگان: بی بی مریم طاهری , هادی جباری نوقابی , محمد امینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توجه به تابع مفصل به منظور مدل‌سازی ساختار وابستگی داده‌ها در دهه‌های اخیر بسیار رایج شده است. سه روش گشتاوری، ترکیبی و گشتاور مفصل برای برآورد پارامتر وابستگی تابع مفصل در حضور داده دورافتاده در این مقاله مورد نظر است. هرچند روش گشتاوری یک روش قدیمی است، اما گاهی اوقات این روش منجر به برآورد نامناسبی می‌گردد. در نتیجه، دو روش دیگر برآورد پارامتر بر پایه گشتاوری برای بهبود برآورد پارامتر در نظر گرفته شده‌اند. نتایج مطالعه شبیه‌سازی نشان داد که وقتی از روش گشتاور مفصل و روش ترکیبی برای مفصل در حضور داده دورافتاده استفاده می‌کنیم، میانگین مربع خطای به دست آمده کوچک‌تر است. همچنین روش گشتاور مفصل بهترین برآورد براساس میانگین مربع خطا است. در نهایت، نتایج عددی به دست آمده در یک مثال کاربردی به کار گرفته می‌شود.

کلمات کلیدی

, مفصل, برآورد گشتاور-مبنا, داده دورافتاده, پارامتر وابستگی, تحلیل دومتغیره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1087970,
author = {طاهری, بی بی مریم and جباری نوقابی, هادی and امینی, محمد},
title = {مقایسه سه روش گشتاور-مبنای برآورد پارامتر مفصل برای خانواده FGM در حضور داده دورافتاده},
journal = {علوم آماری ایران},
year = {2022},
volume = {16},
number = {1},
month = {August},
issn = {1735-8183},
pages = {149--163},
numpages = {14},
keywords = {مفصل، برآورد گشتاور-مبنا، داده دورافتاده، پارامتر وابستگی، تحلیل دومتغیره},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه سه روش گشتاور-مبنای برآورد پارامتر مفصل برای خانواده FGM در حضور داده دورافتاده
%A طاهری, بی بی مریم
%A جباری نوقابی, هادی
%A امینی, محمد
%J علوم آماری ایران
%@ 1735-8183
%D 2022

[Download]