دانش و توسعه, دوره (1), شماره (4), سال (1996-9) , صفحات (6-23)

عنوان : ( عوامل مؤثر بر فساد اداری و راههای مبارزه آن )

نویسندگان: احمد لطیفیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پدیدهء فساد در ادارات دولتی بسیاری از کشورهای در حال‌رشد و توسعه‌یافته مشاهده شده است.محققین در دانشگاه هاروارد نشان داده‌اند که‌ بین فساد ادارای و میزان فعالیتهای بخش خصوصی یا نرخ رشد اقتصادی‌ کشور رابطه معکوس وجود دارد. در این مقاله ضمن ارائه تعاریف متعددی درباره فساد اداری،عوامل‌ مهمی که موجب اشاعهء فساد در سازمانهای دولتی می‌شوند،مطمح نظر قرار گرفته است.در خاتمه،روشهای اساسی مبارزه با فساد اداری معرفی شده‌اند.

کلمات کلیدی

, فساد اداری , دولت , کارمندان , مبارزه با فساد اداری , ادارات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1087974,
author = {لطیفیان, احمد},
title = {عوامل مؤثر بر فساد اداری و راههای مبارزه آن},
journal = {دانش و توسعه},
year = {1996},
volume = {1},
number = {4},
month = {September},
issn = {2008-1456},
pages = {6--23},
numpages = {17},
keywords = {فساد اداری ، دولت ، کارمندان ، مبارزه با فساد اداری ، ادارات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عوامل مؤثر بر فساد اداری و راههای مبارزه آن
%A لطیفیان, احمد
%J دانش و توسعه
%@ 2008-1456
%D 1996

[Download]