دانش و توسعه, دوره (2), شماره (10), سال (2000-1) , صفحات (47-62)

عنوان : ( ررسی رابطه رضایت مندی شغلی و عملکرد معلمین در مداریس راهنمایی منطقه طرقبه )

نویسندگان: فریبا پات , احمد لطیفیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رتقاء عملکرد معلمان هدفی است که مدیران اجرایی همواره تمایل دارند به طور مشخص و قابل اطمینانی راههای دست یابی به آن را دریابند. در این تحقیق، محقق رضایت مندی شغلی را به عنوان یکی از مولفه های مهم تاثیرگذار در سطح عملکرد معلمین تلقی کرده است و به بررسی رابطه بین رضایت مندی شغلی و عملکرد معلمین در مداریس راهنمایی منطقه طرقبه پرداخته است، تا بدین طریق مشخصه های خشنودی شغلی که بیشترین تاثیر را در ارتقاء عملکرد معلمین دارند شناسایی گردد و مورد استفاده دست اندرکاران محترم در نظام آموزش و پرورش قرار گیرند.

کلمات کلیدی

, رضایت مندی شغلی, معلمان, مدیران, عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1087975,
author = {فریبا پات and لطیفیان, احمد},
title = {ررسی رابطه رضایت مندی شغلی و عملکرد معلمین در مداریس راهنمایی منطقه طرقبه},
journal = {دانش و توسعه},
year = {2000},
volume = {2},
number = {10},
month = {January},
issn = {2008-1456},
pages = {47--62},
numpages = {15},
keywords = {رضایت مندی شغلی،معلمان،مدیران،عملکرد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ررسی رابطه رضایت مندی شغلی و عملکرد معلمین در مداریس راهنمایی منطقه طرقبه
%A فریبا پات
%A لطیفیان, احمد
%J دانش و توسعه
%@ 2008-1456
%D 2000

[Download]