نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشگاه فردوسی مشهد , 2021-02-15

عنوان : ( بررسی تاثیر افزایش زبری کانال بر امواج مورب عرضی ایجاد شده در اثر ورود جریان جانبی 90 درجه مستغرق به کانال با جریان فوق بحرانی )

نویسندگان: علیرضا مشرقی , محمدرضا جعفرزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مقاله حاضر تاثیر افزایش زبری کانال بر امواج مورب عرضی ایجاد شده در اثر ورود جریان جانبی 90 درجه مستغرق به کانال با جریان فوق بحرانی بررسی گردید. در این مدل یک کانال با زبری های متفاوت و جریانی فوق بحرانی با اعدا فرود مختلف ایجاد و یک جریان جانبی با زاویه 90 درجه به این کانال وارد می شود. بر اثر برخورد جریان جانبی به جریان اصلی امواج عرضی مورب در کانال ایجاد میگردد. ارتفاع و موقعیت امواج عرضی مورب به ازای تغییر اعداد فرود جریان و زبری کانال اندازهگیری شده است. با افزایش زبری کانال امواج مورب به سرعت مستهلک و جریان نسبتا یکنواختی برقرار می شود و عمق نرمال جریان تا حدود 2 برابر 0 عمق / نسبت به حالتی که کف کانال صاف است افزایش می یابد. زبرتر شدن کانال ارتفاع امواج را افزایش داده و در زبری 022 1 برابر عمق اولیه می گردد و درکانال با زبری بسیار درشت تا حدود 10 درصد حالت صاف، / ماکزیمم در دیواره خارجی تا حدود 7 2/ 2 ارتفاع امواج افزایش می یابد و تا حدود 2 / عمق بیشتری برای موج ماکزیمم مشاهده گردید. با زبرتر شدن کانال، تا عدد فرود 1 1 در دیواره داخلی می رسد و پس از آن ارتفاع امواج کاهش می یابد. همچنین افزایش زبری موجب کاهش / در دیواره خارجی و 8 میزان انتقال موقعیت قله موج بر اثر افزایش عدد فرود در کانال می گردد. .

کلمات کلیدی

, ضریب زبری, جریان فوق بحرانی, عدد فرود, کانال باز, جریان جانبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1087996,
author = {مشرقی, علیرضا and جعفرزاده, محمدرضا},
title = {بررسی تاثیر افزایش زبری کانال بر امواج مورب عرضی ایجاد شده در اثر ورود جریان جانبی 90 درجه مستغرق به کانال با جریان فوق بحرانی},
booktitle = {نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشگاه فردوسی مشهد},
year = {2021},
location = {ايران},
keywords = {ضریب زبری، جریان فوق بحرانی، عدد فرود، کانال باز، جریان جانبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر افزایش زبری کانال بر امواج مورب عرضی ایجاد شده در اثر ورود جریان جانبی 90 درجه مستغرق به کانال با جریان فوق بحرانی
%A مشرقی, علیرضا
%A جعفرزاده, محمدرضا
%J نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشگاه فردوسی مشهد
%D 2021

[Download]