دوازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2021-07-12

عنوان : ( پیش بینی طول عمر لوله های پلی اتیلن شبکه توزیع آب سبزوار به روش رگرسیون چندجمله ای تکاملی EPR )

نویسندگان: الهام عرب , محمدرضا جعفرزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هزینههای اقتصادی و اجتماعی خرابی لولهها در سیستمهای آب رو به افزایش میباشد و همین امر مدیران شرکتهای آبی را برای تهیه طرحهای جایگزین سالانه، با هدف تعادل بین سرمایهگذاری و منافع مورد انتظار در یک زمینه مدیریت مبتنی بر ریسک، تحت فشار قرار میدهد. به منظور اتخاذ سیاستهای بازسازی بهینه شبکههای توزیع آب، شناخت فرایند فرسودگی لولههای آب و توسعه مدلهای پیشبینی شکست امری ضروری است. در این مقاله خرابی لوله با بهرهگیری از روش رگرسیون چندجملهای تکاملی مدلسازی شده است. این روش یک روش رگرسیون ترکیبی است که اخیراً توسعه یافته است و بهترین ویژگیهای تکنیکهای متداول رگرسیون عددی را با روش برنامهنویسی ژنتیک ترکیب میکند. نتایج این روش فرمولهایی می باشند که به راحتی قابل استفاده هستند. در این تحقیق 1442 اتفاق لولههای پلیاتیلن شبکه توزیع آب شهرستان سبزوار، که شامل دادههای فشار، عمق نصب، قطر، کیفیت جنس، کیفیت اجرا و عمر لولهها میباشد، بررسی شد و در نهایت فرمولی با ضریب تعیین 0.89 به عنوان بهترین مدل برای پیشبینی طول عمر لولهها برگزیده شد.

کلمات کلیدی

, روش رگرسیون چندجملهای تکاملی, لوله پلیاتیلن, پیشبینی شکست لوله, شبکه توزیع آب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1088009,
author = {عرب, الهام and جعفرزاده, محمدرضا},
title = {پیش بینی طول عمر لوله های پلی اتیلن شبکه توزیع آب سبزوار به روش رگرسیون چندجمله ای تکاملی EPR},
booktitle = {دوازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران},
year = {2021},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {روش رگرسیون چندجملهای تکاملی، لوله پلیاتیلن، پیشبینی شکست لوله، شبکه توزیع آب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پیش بینی طول عمر لوله های پلی اتیلن شبکه توزیع آب سبزوار به روش رگرسیون چندجمله ای تکاملی EPR
%A عرب, الهام
%A جعفرزاده, محمدرضا
%J دوازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
%D 2021

[Download]