دوازدهمین کنگره بینالمللی مهندسی عمران , 2021-07-12

عنوان : ( پیش بینی طول عمر لوله های پلی اتیلن شبکه توزیع آب سبزوار با استفاده از سیستم استنتاج عصبی فازی )

نویسندگان: الهام عرب , محمدرضا جعفرزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هزینه های اقتصادی و اجتماعی ترکیدگی لوله در شبکه های توزیع آب بسیار قابل توجه می باشد. مدیران شرکت های آبی با هدف تعادل بین سرمایه گذاری و منافع موردانتظار در یک سناریوی مدیریت مبتنی بر ریسک، به طرح های جایگزین قابل اطمینان برای لوله های بحرانی نیاز دارند. بنابراین یک ابزار پشتیبان تصمیم گیری قوی و عملی برای نوسازی سیستم توزیع آب موردنیاز می باشد. در این مقاله از 1442 مورد اتفاق لوله های پلی اتیلن شبکه توزیع آب شهر سبزوار، که شامل داده های کمی فشار، عمق نصب، قطر و سن لوله ها و داده های کیفی از قبیل کیفیت جنس و کیفیت اجرا لوله ها می باشد، بهره گیری شد. با توجه به نوع داده ها از روش شبکه عصبی_فازی تطابقی که توانایی ایجاد ارتباط بین داده های کیفی و کمی را دارد، استفاده شد. در این روش 70 درصد داده ها برای آموزش شبکه، 20 درصد برای تست شبکه و 10 درصد برای صحت سنجی با میزان psigmf شبکه مورد استفاده قرار گرفت. با تغییر در تعداد نرون ها و نوع تابع عضویت، مدل های مختلفی اجرا شد و در نهایت مدل خطای 0.001 به عنوان بهترین مدل در تخمین عمر لوله ها برگزیده شد.

کلمات کلیدی

, شبکه عصبی فازی, لوله پلی اتیلن, پیش بینی شکست لوله, شبکه توزیع آب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1088010,
author = {عرب, الهام and جعفرزاده, محمدرضا},
title = {پیش بینی طول عمر لوله های پلی اتیلن شبکه توزیع آب سبزوار با استفاده از سیستم استنتاج عصبی فازی},
booktitle = {دوازدهمین کنگره بینالمللی مهندسی عمران},
year = {2021},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {شبکه عصبی فازی، لوله پلی اتیلن، پیش بینی شکست لوله، شبکه توزیع آب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پیش بینی طول عمر لوله های پلی اتیلن شبکه توزیع آب سبزوار با استفاده از سیستم استنتاج عصبی فازی
%A عرب, الهام
%A جعفرزاده, محمدرضا
%J دوازدهمین کنگره بینالمللی مهندسی عمران
%D 2021

[Download]