هیدرولیک, سال (2021-12)

عنوان : ( تحلیل دو و سه بعدی ریان‏ فوق بحرانی در خم‏ها )

نویسندگان: هادی اکبریان , محمدرضا جعفرزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: جریان فوق بحرانی در کانالهای افقی با خم 90 درجه و مقطع مستطیلی به صورت آزمایشگاهی و عددی بررسی میشود. نسبت شعاع انحناء به عرض کانال ) b/cr( در محدوده 50 / 1 تا 83 / 4 و عدد فرود جریان ورودی به خم 0Fr بین 82 / 1 تا 18 / 6 قرار دارد. در شبیهسازی دو بعدی از مدل عددی D2Roe و برای مدلسازی سه بعدی از نرمافزار Flow3D استفاده شده است. مدل سه بعدی به خوبی قادر به شبیهسازی رفتار جریان فوق بحرانی در خم است اما مدل دو بعدی که از حل معادلات آبهای کمعمق به دست آمده است، برای مقادیر 3 > 0Fr دقت قابل قبولی دارد. با افزایش عدد فرود جریان ورودی به خم، خطای این مدل بیشتر میشود . با مقایسه توزیع فشارهای هیدرواستاتیک و هیدرودینامیک و همچنین مؤلفه قائم شتاب در خم ثابت میشود که فرض اساسی معادلات آبهای کمعمق یعنی توزیع فشار هیدرواستاتیک که در نتیجه آن از اثر شتاب قائم ذرات آب صرفنظر میشود، تأثیر زیادی در خطای برآورد رفتار جریان به خصوص در اعداد فرود بالا دارد.

کلمات کلیدی

, کانال خمیده روباز, حل عددی, توزیع فشار, شتاب قائم, Roe2d , Flow3D
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1088014,
author = {اکبریان, هادی and جعفرزاده, محمدرضا},
title = {تحلیل دو و سه بعدی ریان‏ فوق بحرانی در خم‏ها},
journal = {هیدرولیک},
year = {2021},
month = {December},
issn = {2345-4237},
keywords = {کانال خمیده روباز، حل عددی، توزیع فشار، شتاب قائم، Roe2d ، Flow3D},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل دو و سه بعدی ریان‏ فوق بحرانی در خم‏ها
%A اکبریان, هادی
%A جعفرزاده, محمدرضا
%J هیدرولیک
%@ 2345-4237
%D 2021

[Download]