مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی, دوره (51), شماره (1), سال (2021-9) , صفحات (271-296)

عنوان : ( بررسی میزان و عوامل ترس از جرم در شهر کابل )

نویسندگان: محمود پوپل , سید مهدی سیدزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ترس از جرم در بین شهروندان جامعه از موضوعات مهم در مطالعات جرم‌شناسی و جامعه‌شناختی انحرافات بوده و از اهمیت بسزایی در جوامع برخوردار است، زیرا ترس از جرم با به چالش کشیدن امنیت همة کشورها، حتی بر زندگی خصوصی افراد تأثیر می‌گذارد، تا جایی که احساس بی‌اعتمادی و آسیب‌پذیری در افراد را تشدید کرده و اجتماعات را تجزیه می‌کند. بنابراین ترس از جرم باید به‌صورت دقیق تجزیه‌وتحلیل شود. پرسش اصلی مقاله این است که آیا ساکنان ناحیة ۱۳ شهر کابل با ترس از جرم مواجه بوده‌اند؟ در چه مکان‌هایی، از چه چیزهایی می‌ترسند و چرا؟ در این پژوهش به‌صورت پیمایشی و از نوع همبستگی پیرسون استفاده شده است. جامعة آماری آن تمامی افراد ساکن در ناحیة ۱۳ شهر کابل بودند، که از میان آنان 285 نفر با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای مورد پرسش قرار گرفتند. متغیر اصلی و متغیرهای وابسته با طیف لیکرت چندگزینه‌ا‌ی سنجیده شدند. یافته‌ها و نتایج این پژوهش حاکی از آن است که میزان کل ترس در میان ساکنان این ناحیه (از حداقل2 تا حداکثر 5) 43/3 بوده است. زنان با میانگین 19/3 ترس از جرم بیشتری نسبت به مردان با میانگین 95/2 دارند. بین متغیرهای بی‌سازمانی اجتماعی،‌ تنوع خرده‌فرهنگی،‌ اعتماد محله‌ای و تعلق محله‌ای با متغیر ترس از جرم رابطة معنادار وجود داشت، ولی میان متغیرهای عملکرد پلیس و رسانه‌ها با متغیر ترس از جرم رابطة معناداری برقرار نبود.

کلمات کلیدی

بی‌سازمانی اجتماعی؛ ‌ ترس از جرم؛ ‌ جنسیت؛ رسانه‌ و عملگرد پلیس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1088042,
author = {پوپل, محمود and سیدزاده , سید مهدی},
title = {بررسی میزان و عوامل ترس از جرم در شهر کابل},
journal = {مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی},
year = {2021},
volume = {51},
number = {1},
month = {September},
issn = {۲۵۸۸-۵۶۰X},
pages = {271--296},
numpages = {25},
keywords = {بی‌سازمانی اجتماعی؛ ‌ ترس از جرم؛ ‌ جنسیت؛ رسانه‌ و عملگرد پلیس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی میزان و عوامل ترس از جرم در شهر کابل
%A پوپل, محمود
%A سیدزاده , سید مهدی
%J مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی
%@ ۲۵۸۸-۵۶۰X
%D 2021

[Download]