بیست و نهمین همایش سالانه سالانه انجمن مهندسان مکانیک ایران , 2021-05-25

عنوان : ( بررسی عددی مدل های توربالنسی مختلف برای محاسبه ی ضریب پسای یک شمشیرماهی در حالت سه بعدی )

نویسندگان: فاطمه میرسلیمانی , محمود پسندیده فرد , یگانه آذرگون ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر در مورد شبیهسازی جریان آشفته در اطراف یک 1 است. به منظور دست شمشیرماهی یابی به اهداف پژوهش، که در واقع مقایسهی مدلهای توربوالنسی و تاثیر هرکدام از این مدلها بر 2و انتخاب بهترین مدل توربوالنسی است ضریب پسا ، ابتدا با الگوگیری از هندسهی این ماهی، یک شمشیر ماهی منطبق با فیزیک واقعی طراحی شد و بعد از آن شبکهای ترکیبی از سلولهای باسازمان و بی- سازمان با تعداد سلول 1231500 ،در حالت مستقل از شبکه بدست آمد. مدلهای توربوالنسی متفاوتی در سرعت 10 متربرثانیه بررسی شده است تا قابل قبولترین مدل را که نتیجهای نزدیک به نتایج تجربی میدهد انتخاب و اعتبارسنجی خوبی دریافت شود. در انتها نتیجهگیری شامل انتخاب بهترین مدل توربوالنسی یعنی مدل 3است کا-امگا استاندارد که نزدیکترین جواب از این مدل حل حاصل شد. با توجه به دادههای حاصل مشاهده میشود که با افزایش سرعت، ضریب پسا کاهش مییابد. در انتها به بررسی پروفیلهای سرعت در سرعتهای مختلف مشاهده شد که بیشترین سرعت با افزایش سرعت در دماغه و دم و قسمت پیشانی ماهی میباشد و همچنین کمترین سرعت مربوط به قسمت روی بدنهی شمشیر ماهی و بالکها و نوک دم میباشد

کلمات کلیدی

, شمشیرماهی, ضریب نیروی پسا, مدل آشفتگی, پروفیل سرعت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1088049,
author = {میرسلیمانی, فاطمه and پسندیده فرد, محمود and آذرگون, یگانه},
title = {بررسی عددی مدل های توربالنسی مختلف برای محاسبه ی ضریب پسای یک شمشیرماهی در حالت سه بعدی},
booktitle = {بیست و نهمین همایش سالانه سالانه انجمن مهندسان مکانیک ایران},
year = {2021},
location = {تهران, ايران},
keywords = {شمشیرماهی، ضریب نیروی پسا، مدل آشفتگی، پروفیل سرعت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عددی مدل های توربالنسی مختلف برای محاسبه ی ضریب پسای یک شمشیرماهی در حالت سه بعدی
%A میرسلیمانی, فاطمه
%A پسندیده فرد, محمود
%A آذرگون, یگانه
%J بیست و نهمین همایش سالانه سالانه انجمن مهندسان مکانیک ایران
%D 2021

[Download]