مطالعات طب ورزشی, دوره (1), شماره (6), سال (2011-7) , صفحات (73-89)

عنوان : ( مطالعه پارامترهای آنتروپومتریکی پیش بین راستای ستون فقرات ورزشکاران )

نویسندگان: حسین شاهرخی , حسن دانشمندی , علی اکبر هاشمی جواهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی راستای آناتومیکی ستون فقرات در رابطه با ابعاد آنتروپومتریکی ورزشکاران است. 02 ورزشکار 4/38±3/88 ورزشی سابقه و کیلوگرم 82/32±3/14 وزن، سانتیمتر 180/88±2/94 قد، سال 00/02±1/88سن میانگین )سالم سال( و 02 غیرورزشکار سالم )میانگین سن 21/0±82/00 سال، قد 02/6±32/184 سانتیمتر و وزن 32/0±12/81 کیلوگرم( به صورت تصادفی هدفدار و داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند. متغیرهای قد نشسته، طول ستون فقرات، Span Arm ،عرض شانه، پهنای لگن، عرض و عمق قفسه سینه، فاصله زائده آخرومی با ابزارهای آنترپومتری و همچنین کایفوز و لوردوز با اسپاینال موس اندازه گیری شد. نتایج نشان داد بین میزان کایفوز و لوردوز ورزشکاران و غیر ورزشکاران تفاوت معنیداری وجود دارد )22/2≥p .)نتایج نشان داد بین کایفوز با قد نشسته، طول ستون فقرات، Span Arm ،فاصله آخرومی و بین لوردوز با قد نشسته، طول ستون فقرات ارتباط معنیداری وجود دارد )22/2≥p .)نتایج رگرسیون معلوم کرد که Span Arm و طول ستون فقرات به ترتیب بهترین پیشگو کننده کایفوز و لوردوز میباشند. شناسایی و مراقبت از ورزشکارانی که به دلیل برخی شاخصهای آنتروپومتریکی امکان ابتال به برخی ناهنجاریهای وضعیتی به ویژه کایفوزیس و لوردوزیس در دراز مدت برای آنان وجود داشته و با پرداختن به ورزشها و الگوهای حرکتی مستمر، این عوارض تشدید میشود، در این تحقیق برجسته گردید.

کلمات کلیدی

, پاسچر, آنتروپومتری, ستون فقرات, ورزشکار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1088062,
author = {حسین شاهرخی and حسن دانشمندی and هاشمی جواهری, علی اکبر},
title = {مطالعه پارامترهای آنتروپومتریکی پیش بین راستای ستون فقرات ورزشکاران},
journal = {مطالعات طب ورزشی},
year = {2011},
volume = {1},
number = {6},
month = {July},
issn = {2322-1658},
pages = {73--89},
numpages = {16},
keywords = {پاسچر، آنتروپومتری، ستون فقرات، ورزشکار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه پارامترهای آنتروپومتریکی پیش بین راستای ستون فقرات ورزشکاران
%A حسین شاهرخی
%A حسن دانشمندی
%A هاشمی جواهری, علی اکبر
%J مطالعات طب ورزشی
%@ 2322-1658
%D 2011

[Download]