اخلاق در علوم و فناوری, دوره (1), شماره (2), سال (2021-2) , صفحات (45-57)

عنوان : ( تبیین ویژگی ها و ابعاد انگیزه خدمت با رویکرد معنویت در کار در شرکت مخابرات خراسان رضوی )

نویسندگان: سعید پرده شناس , آذر کفاش پور , مصیب سامانیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده هدف : پژوهش حاضر، ویژگی هایی را معرفی کرده است که سازمان ها بتوانند از آن طریق، خدمت کردن با رویکرد معنویت محور را در محل کار ترویج کنند. روش: این پژوهش از نوع تفسیری و رویکرد آن کیفی و راهبرد آن، رویکرد داده بنیاد مبتنی بر رویکرد ظاهر شونده گلیزری است. جامعه تحت مطالعه، مدیران عملیاتی شرکت مخابرات خراسان رضوی بودند. در این زمینه با مدیران و روسای ادارات مجرب و خبره که انگیزه خدمت با رویکرد معنویت در کار را ادراک کرده بودند و درباره آن، آگاهی لازم و کافی داشتند، مصاحبه های عمیقی صورت گرفت. یافته ها و نتایج : نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه ها و کدگذاری در دو مرحله کدگذاری حقیقی و نظری نشان داد که ابعاد انگیزه خدمت با رویکرد معنویت در کار شامل هنجارگرا، عاطفی، معناگرا، اجتماعی، دلسوزانه و فداکارانه است. در مجموع با توجه به ابعاد انگیزه خدمت با رویکرد معنویت در کار در این پژوهش، انگیزه خدمت با رویکرد معنویت در کار دارای ویژگی هایی است که مدیران شرکت مخابرات را تشویق می کند برای توسعه انگیزه خدمت با رویکرد معنویت در کار به این عوامل توجه کنند از جمله ویژگی های شکل دهنده انگیزه خدمت با رویکرد معنویت در کار شامل ویژگی‌های شغل، مشخصه‌های دانشی، سرمایه اجتماعی و ویژگی‌های شخصیتی است. عوامل همبسته نیز شامل: مشارکت اجتماعی در سازمان و تحکیم سرمایه اجتماعی است که مدیران سازمان باید به این ویژگی ها توجه کنند.

کلمات کلیدی

, ابعاد انگیزه خدمت با رویکرد معنویت در کار, انگیزه خدمت با رویکرد معنویت در کار, رویکرد ظاهر شونده, شرکت مخابرات خراسان رضوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1088069,
author = {سعید پرده شناس and کفاش پور, آذر and مصیب سامانیان},
title = {تبیین ویژگی ها و ابعاد انگیزه خدمت با رویکرد معنویت در کار در شرکت مخابرات خراسان رضوی},
journal = {اخلاق در علوم و فناوری},
year = {2021},
volume = {1},
number = {2},
month = {February},
issn = {2251-7634},
pages = {45--57},
numpages = {12},
keywords = {ابعاد انگیزه خدمت با رویکرد معنویت در کار، انگیزه خدمت با رویکرد معنویت در کار، رویکرد ظاهر شونده، شرکت مخابرات خراسان رضوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تبیین ویژگی ها و ابعاد انگیزه خدمت با رویکرد معنویت در کار در شرکت مخابرات خراسان رضوی
%A سعید پرده شناس
%A کفاش پور, آذر
%A مصیب سامانیان
%J اخلاق در علوم و فناوری
%@ 2251-7634
%D 2021

[Download]