نقد زبان و ادبیات خارجی - Critical Language and Literary Studies, دوره (18), شماره (26), سال (2021-9) , صفحات (105-133)

عنوان : ( از براعت استهلال فارسی تا استمداد ) noitacovnI ( انگلیسی: بررسی تطبیقی شاهنامۀ فردوسی و بهشت گمشدۀ میلتون )

نویسندگان: مسلم ذوالفقارخانی , محمودرضا قربان صباغ ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر برآن است تا ب ه بررسی بلاغت در شعر و ادب فارسی و انگلیسی، نحوۀ طبق هبندی صنایع ادبی توسط بلاغ تنویسان معاصر در این دو زبان، و نیز ب ه بررسی تطبیقی براعت استهلال و استمداد و تبلور آ نها در شاهنامۀ ابوالقاسم فردوسی و بهشت گمشدۀ جان میلتون بپردازد. برای ای ن منظور، برخی از کتب بلاغیِ معاصرین فارسی و انگلیسی مورد نقد و در خلالِ آن آرای ههای ادبیِ نزدیکی همچون براعت استهلال، استمداد 3، آین هداری 4، تمهید مقدّمه 5، و التفات 6 مورد مداقّه قرار گرفت هاند. نتایج این تحقیق نشان م یدهد که صنایع ادبی فارسی و انگلیسی همیشه منطبق بر هم نیستند و این عدم انطباق به ماهیّت زبان و متن ادبی و تکثّر شیوۀ بیان نزد شاعران و نویسندگان این دو ادبیات بر م یگردد. ه مچنین نارسایی و گنگ بودن معاد لها و توصیف و مسامح های که فرهن گنویسان در تبیین صنایع ادبی داشت هاند بر ابهام مسئله افزوده است. علاوه بر این، اعمال سلیقه در تعاریف و تفاسیر صنایع ازسوی بلاغ تشناسان انگلیسی و فارسی منجر به ناهماهنگ یهایی در کتب بلاغیِ هر یک از این زبا نها گشته است. شیوۀ ب هکا رگرفت هشده در این پژوهش توصیفی-کتابخان های است؛ نیز با رویکردی تحلیلی تلاش شده است تا دو اثر حماسی مورد بررسی قرار گیرند. ه مچنین با بهر هگیری از مکتب آمریکایی در نقد تطبیقی و فارغ از تأثیر و تأثّر مستقیمِ آثار ادبی از یکدیگر، براعت استهلال و استمداد در شاهنامۀ فردوسی و بهشت گمشدۀ میلتون مورد نقد و بررسی قرار گرفته است تا بتوان زوایای مختلف این آرای ههای ادبی و نقش دیگر صنایع نزدیک و مرتبط با آن در شعر و ادب فارسی و انگلیسی روشن گردد.

کلمات کلیدی

, بلاغت فارسی, بلاغت انگلیسی, براعت استهلال, استمداد, شاهنامۀ فردوسی, بهشت گمشدۀ میلتون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1088070,
author = {مسلم ذوالفقارخانی and قربان صباغ, محمودرضا},
title = {از براعت استهلال فارسی تا استمداد ) noitacovnI ( انگلیسی: بررسی تطبیقی شاهنامۀ فردوسی و بهشت گمشدۀ میلتون},
journal = {نقد زبان و ادبیات خارجی - Critical Language and Literary Studies},
year = {2021},
volume = {18},
number = {26},
month = {September},
issn = {2008-7330},
pages = {105--133},
numpages = {28},
keywords = {بلاغت فارسی، بلاغت انگلیسی، براعت استهلال، استمداد، شاهنامۀ فردوسی، بهشت گمشدۀ میلتون},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T از براعت استهلال فارسی تا استمداد ) noitacovnI ( انگلیسی: بررسی تطبیقی شاهنامۀ فردوسی و بهشت گمشدۀ میلتون
%A مسلم ذوالفقارخانی
%A قربان صباغ, محمودرضا
%J نقد زبان و ادبیات خارجی - Critical Language and Literary Studies
%@ 2008-7330
%D 2021

[Download]