چشم انداز مدیریت دولتی, دوره (12), شماره (3), سال (2021-10) , صفحات (126-154)

عنوان : ( بررسی تأثیر توانمندسازی کارکنان بر رفتار نوآورانه با نقش میانجی مسرت و پیامدهای مثبت آن )

نویسندگان: علیرضا خوراکیان , سیده نرگس راهنما , قاسم اسلامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: این پژوهش با تمرکز بر مسرت کارکنان به نقش میانجی آن در رابطه میان توانمندسازی و رفتار نوآورانه کارکنان و همچنین تعلق خاطرکاری و رضایت شغلی بهعنوان دو پیامد مثبت آن، که تأثیرگذار بر عملکرد بهینه کارکنان است، میپردازد. طراحی/ روششناسی/ رویکرد: این پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از نظر روش، پیمایشی ـ تحلیلی است و کارکنان شهرداری مشهد جامعه آماری پژوهش را تشکیل میدهند. برای تجزیهوتحلیل دادههای جمعآوریشده از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار AMOSو SPSSاستفاده شده است. یافتههای پژوهش: نتایج مؤید نقش میانجی مسرت در رابطه میان توانمندسازی با دو متغیر رضایت شغلی و تعلقخاطرکاری است. همچنین، تأثیر مسرت که منتج از توانمندسازی کارکنان است، بر رفتار نوآورانه با نقش میانجی رضایت شغلی و تعلق خاطرکاری نیز مورد تأیید قرار گرفته است. محدودیتها و پیامدها: جامعه مورد مطالعه محدود به کارکنان شهرداری است و تعمیمپذیری نتایج این پژوهش، به سازمانهای مشابه این سازمان امکانپذیر است . پیامدهای عملی: با توجه به پیامدهای مثبت توانمندسازی کارکنان در بهرهوری، مدیران شهری می توانند با تفویض اختیار و استقلال عمل، از یک سو موجبات مسرت و رضایت کارکنان را فراهم آورند؛ و از سوی دیگر با استفاده از حس اعتماد ایجادشده امکان بهرهگیری از ایدههای نوآورانه در انجام کار را فراهم آورند. ابتکار یا ارزش مقاله: مطالعات پیشین بر رابطه مستقیم بین توانمندسازی کارکنان و رفتار نوآورانه متمرکز بوده است و در آنها به چگونگی این تأثیر پرداخته نشده است. پژوهش حاضر به نقش هیجانات مثبت و بهطور خاص مسرت، که حاصل از توانمندسازی افراد است، پرداخته است

کلمات کلیدی

, مسرت, توانمندسازی, رفتار نوآورانه, تعلق خاطر کاری, رضایت شغلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1088075,
author = {خوراکیان, علیرضا and راهنما, سیده نرگس and اسلامی, قاسم},
title = {بررسی تأثیر توانمندسازی کارکنان بر رفتار نوآورانه با نقش میانجی مسرت و پیامدهای مثبت آن},
journal = {چشم انداز مدیریت دولتی},
year = {2021},
volume = {12},
number = {3},
month = {October},
issn = {2251-6069},
pages = {126--154},
numpages = {28},
keywords = {مسرت، توانمندسازی، رفتار نوآورانه، تعلق خاطر کاری، رضایت شغلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر توانمندسازی کارکنان بر رفتار نوآورانه با نقش میانجی مسرت و پیامدهای مثبت آن
%A خوراکیان, علیرضا
%A راهنما, سیده نرگس
%A اسلامی, قاسم
%J چشم انداز مدیریت دولتی
%@ 2251-6069
%D 2021

[Download]