مدیریت بیابان, دوره (9), شماره (3), سال (2021-12) , صفحات (87-102)

عنوان : ( تأثیر استفاده از بندسارهای سنتی بر ویژگی‌های خاکی در منطقة جنوب سبزوار )

نویسندگان: مرضیه اکبری , محمدتقی دستورانی , علی اکبر عباسی , فرشته رحیمی اغ چشمه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در بسیاری از مناطق کمآب ایران ازجمله نواحی غربی خراسان،از دیرباز مردمبرایحفاظت ازخاک و آبتلاشهای زیادی داشته و تجربههایارزشمندیبهدستآوردهاند.بهره گیریازاینتجربههادرساختبندسارهابهاستفاده بهینه از منابع آبوخاکمنجر شده ومیتواندبهبومیسازی عملیاتحفاظت خاک و آب و افزایشکاراییآنهاکمک کند.بندسار با کنترل سرعت جریان آب موجب تهنشینیذراتمعلق سیلابمیشود که علاوه بر حاصلخیزی خاک،موجبتقویت سفرههایآب زیرزمینی، احیاء پوشش گیاهی ومهاربیابانزایی میشود. پژوهش حاضر به بررسی اثر استحصال سیلاب بندسارهای جنوب شهرستان سبزوار، بر روی حاصل خیزی خاک به دو صورتمیدانیو آزمایشگاهیپرداختهاست. بدینمنظور در محدودهموردبررسی،پنجمنطقةدارای بندسار در نظرگرفته شدو در هر یک از محلهای منتخب سهنیمرخدر داخل بندسار و سهنیمرخدر خارجآن به عمقcm60حفرشد.از سه عمق20-0،40-20وcm40-60نمونهبرداریانجامشد.سپس نمونهها برای تعیین درصد مواد آلی خاک، مقدارN،PوK به آزمایشگاه منتقل شد. درپایاننتایجحاصل زآزمایشهابهوسیله آزمونهایدانکن وtمورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که عناصر حاصلخیزی خاک مانند مقدار کربن آلی،Nکل،PوKدر داخل بندسارها با خارج ازآنهامتفاوتاستو اغلب در داخل بندسارها بیشتر از خارجآنهاست.هرچنداین تفاوت در برخی از مناطق معنیدار نیست ولی در کلمیتواننتیجه گرفت که بندسارموجبافزایش حاصلخیزی خاکشده است

کلمات کلیدی

استحصال سیلاب؛ بیابانزدایی؛حاصلخیزی خاک؛ مناطق خشک؛ مواد آلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1088086,
author = {اکبری, مرضیه and دستورانی, محمدتقی and علی اکبر عباسی and رحیمی اغ چشمه, فرشته},
title = {تأثیر استفاده از بندسارهای سنتی بر ویژگی‌های خاکی در منطقة جنوب سبزوار},
journal = {مدیریت بیابان},
year = {2021},
volume = {9},
number = {3},
month = {December},
issn = {2476-3721},
pages = {87--102},
numpages = {15},
keywords = {استحصال سیلاب؛ بیابانزدایی؛حاصلخیزی خاک؛ مناطق خشک؛ مواد آلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر استفاده از بندسارهای سنتی بر ویژگی‌های خاکی در منطقة جنوب سبزوار
%A اکبری, مرضیه
%A دستورانی, محمدتقی
%A علی اکبر عباسی
%A رحیمی اغ چشمه, فرشته
%J مدیریت بیابان
%@ 2476-3721
%D 2021

[Download]