مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی, دوره (13), شماره (4), سال (2022-1) , صفحات (1-30)

عنوان : ( ارزیابی نظریه‌پردازی در مطالعات مدیریت آموزشی بر اساس معیارهای بین‌رشته‌ای )

نویسندگان: سمیه ابراهیمی کوشک مهدی , محمدرضا آهنچیان , رضوان حسین قلی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مناقشه‌دربارٔه‌نظریه‌و‌نظری‌ هپردازی‌در‌مدیری ‌آموزشی‌چالشای‌کهان‌و‌پابرجاسا .‌باا‌وجاود‌اد اای‌ ‌ بسیاری‌از‌متخصصان‌مبنی‌بر‌بین ‌ رشته ‌ ای‌و‌تلفیقیبودن‌حاوزه‌مادیری ‌آموزشای،‌کاار‌پیراماون‌مباانی‌ معرفتی‌و‌شناسایی‌نوع‌و‌گون ٔه‌بی ‌ ن ‌ رشتهای‌در‌مدیری ‌آموزشی،‌که‌منجر‌باه‌نظریاه‌معتبار‌در‌ایان‌حاوزه‌ ‌ شود،‌بسیار‌اندک‌اس .‌با‌در‌نظر‌گرفتن‌دو‌رویکرد‌کلان‌تک ‌ رشته‌و‌بین ‌ رشتهای‌در‌تولیاد‌ لا ،‌یکای‌از‌ ‌ ملاحظا ‌نظریه ‌ پردازی،‌توجه‌به‌رویکرد‌بین ‌ رشته ‌ ای‌از‌بعد‌تنوع‌گونههای‌تلفیقی‌و‌کاارایی‌متفااو ‌هار‌ گونه‌‌اس .‌این‌مقالاه‌باا‌رویکارد‌تحلیلی‌‌ا‌اساتنتاجی‌پا ‌از‌شناساایی‌و‌معرفای‌معیارهاای‌ارزیاابی‌ ‌ بین ‌ رشته ‌ ایها‌در‌قالب‌سه‌گون ٔه‌چندرشت‌ ه ‌ ای ‌ ،‌میان ‌ رشته ‌ ای‌و‌فرارشتهای‌و‌با‌تحلیال‌یاک‌نموناه‌نظریاه‌باا‌ ناوان‌«مدرساه‌باه‌ ناوان‌سیسات ‌اجتماا ی‌»در‌مادیری ‌آموزشای،‌باه‌شناساایی‌وضاعی ‌کناونی‌ « ‌ نظریهپردازی‌»در‌مدیری ‌آموزشی‌پرداخته‌سپ ‌روند‌طبیعی‌و‌ناگزیر‌آن‌در‌آینده‌را‌تبیین‌کارده‌اسا .‌ ‌ یافته ‌ ها‌نشان‌داد‌که‌نظریهپردازی‌در‌مطالعا ‌مادیری ‌آموزشای‌در‌وضاعی ‌کناونی‌در‌آساتانه‌گا ر‌از‌ ‌ رویکرد‌تک ‌ رشتهای‌و‌ورود‌به‌گون ٔه‌چندرشت‌ ه ‌ ای‌از‌رویکرد‌بین ‌ رشتهای‌اس .‌‌در‌ایان‌واور ،‌تحاور‌در‌ ‌ نظریهپردازی‌با‌گ ر‌از‌گون ٔه‌چندرشت‌ ه ‌ ای‌بهسوی‌گون ٔه‌فرارشت‌ ه ‌ ای‌قابل‌پیشبینی‌خواهد‌بود.‌‌

کلمات کلیدی

, ‌ ‌ نظریه ‌ پردازی, ‌مدیری ‌آموزشی, ‌چندرشته ‌ ای, ‌میان ‌ رشته ‌ ای, ‌فرارشتهای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1088118,
author = {ابراهیمی کوشک مهدی, سمیه and آهنچیان, محمدرضا and حسین قلی زاده, رضوان},
title = {ارزیابی نظریه‌پردازی در مطالعات مدیریت آموزشی بر اساس معیارهای بین‌رشته‌ای},
journal = {مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی},
year = {2022},
volume = {13},
number = {4},
month = {January},
issn = {2008-4641},
pages = {1--30},
numpages = {29},
keywords = {‌ ‌ نظریه ‌ پردازی،‌مدیری ‌آموزشی،‌چندرشته ‌ ای،‌میان ‌ رشته ‌ ای،‌فرارشتهای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی نظریه‌پردازی در مطالعات مدیریت آموزشی بر اساس معیارهای بین‌رشته‌ای
%A ابراهیمی کوشک مهدی, سمیه
%A آهنچیان, محمدرضا
%A حسین قلی زاده, رضوان
%J مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی
%@ 2008-4641
%D 2022

[Download]