پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی, دوره (83), شماره (2), سال (2021-9) , صفحات (21-50)

عنوان : ( زیست چینه نگاری سازند پابده در میدان نفتی پارسی (فروافتادگی دزفول، جنوب غرب ایران) )

نویسندگان: معصومه سبک رو , محمد وحیدی نیا , محمدحسین آدابی , نسرین هداوندخانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور مطالعة زیست چینه نگاری و شناسایی زون های زیستی سازند پابده برمبنای زون بندی های زیستی جدید روزن داران شناور در محدوده تتیس، یک برش تحت الارضی در جنوب فروافتادگی دزفول واقع در میدان نفتی پارسی )چاه اکتشافی شماره 1 (انتخاب شد. برمبنای مطالعة سازند پابده در میدان پارسی )چاه اکتشافی شماره 1)320 مقطع نازک میکروسکوپی مطالعة دقیق زیست چینه نگاری شده است. ضخامت سازند پابده در این برش، 404 متر و لیتولوژی عمدة آن شامل شیل، مارن، سنگ آهک رسی، سنگ آهک و سنگ آهک چرتی است. مرز زیرین سازند پابده با سازند گورپی به صورت ناپیوسته و مرز بالایی آن با سازند آسماری به صورت پیوسته است. در مطالعة زیست چینه نگاری سازند پابده، ضمن تشخیص 75 گونه متعلق به 25 جنس از روزن داران شناور، 19 زون زیستی در سازند پابده براساس یا معادل زون بندی های زیستی جدید (Wade et al. 2011) در محدوده تتیس شناسایی و معرفی شده است . زون های زیستی شناسنایی شده ، 3 زون زیستی در پالئوسن، 11 زون زیستی در ائوسن و 5 زون زیستی در الیگوسن را شامل می شوند که با بعضی از زون های ارائه شده در محدودة تتیس تطابق خوبی را نشان می دهند. براساس مجموعة فسیلی و زون های زیستی شناسایی شده، سن سازند پابده در برش تحت الارضی مطالعه شده پالئوسن میانی )سلاندین( الیگوسن پسین )شاتین( تعیین شده است. زون های زیستی شناسایی شده در این برش با برش های تنگ حتی ، یال شمالی تنگ پابده و چهارده در زون ایذه حوضة زاگرس مقایسه شدند.

کلمات کلیدی

, سازند پابده, پالئوسن, الیگوسن, فروافتادگی دزفول, میدان نفتی پارسی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1088121,
author = {سبک رو, معصومه and وحیدی نیا, محمد and محمدحسین آدابی and نسرین هداوندخانی},
title = {زیست چینه نگاری سازند پابده در میدان نفتی پارسی (فروافتادگی دزفول، جنوب غرب ایران)},
journal = {پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی},
year = {2021},
volume = {83},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-8788},
pages = {21--50},
numpages = {29},
keywords = {سازند پابده، پالئوسن، الیگوسن، فروافتادگی دزفول، میدان نفتی پارسی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T زیست چینه نگاری سازند پابده در میدان نفتی پارسی (فروافتادگی دزفول، جنوب غرب ایران)
%A سبک رو, معصومه
%A وحیدی نیا, محمد
%A محمدحسین آدابی
%A نسرین هداوندخانی
%J پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی
%@ 2008-8788
%D 2021

[Download]