حفاظت گیاهان, دوره (35), شماره (3), سال (2021-12) , صفحات (279-291)

عنوان : ( ارزیابی مقاومت برخی ارقام گوجهفرنگی نسبت به نماتد ریشهگرهی )

نویسندگان: آمنه اسدی سرداری , عصمت مهدی خانی مقدم , محمد زکی عقل ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نماتدهای ریشه گرهی، از مهمترین نماتدهای انگل گیاهی در سطح جهان میباشند که اغلب محصولات زراعی را مورد حمله قرار میدهند. استفاده از ارقام متحمل یا مقاوم به نماتد، یکی از روشهای موثر در کاهش خسارت ناشی از نماتدهای ریشه گرهی است. در این مطالعه با هدف ارزیابی سطح مقاومت تعدادی از ارقام گوجه فرنگی شامل 1Mobil و Rutgers ،Early Urbana ،ARYZA F-1 ،ALYSTE Fب نسبت به حمله ی نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica طرحی در قالب پنج تکرار و در دو حالت مایه زنی و عدم مایه زنی در شرایط گلخانه ای انجام ، برخی ، شاخص های رشدی گیاه مانند وزن تر و خشک ریشه، وزن تر و خشک بخش هوایی، طول ریشه، ارتفاع گیاه و وزن تر و خشک کل و تولیدمنلی نماتدمانندتعداد گال و توده تخم نماتد در گرم ریشه و کل ریشه، تعداد تخم موجود در توده تخم، تعداد لاروهای سن دوم موجود در خاک، جمعیت نهایی نماتد بررسی شده است و نتایج نشان داد کهALYSTE F1با کمترین تعداد گال ریشه، توده تخم، تخم و لارو سن دوم موجود در ،- فاکتور تولیدمنلی( . که رقم 1 ALYSTE خاک و به تتع آن کمترین میزان جمعیت نماتد، به عنوان رقمی نستتا مقاوم شناخته شد. از نظر صفات رویشی گیاه نیز مشنص گردید رقم در بالاترین سطح، از لحاظ ویژگیهای رویشی بوده و از تفاوت آماری معنیداری نستت به دیگر ارقام برخوردار بوده است. نتایج همچنین نشان داد ،F-1 و شااخص )RF ( و روتگرس نستت به نماتد ریشهگرهی، براساس فاکتور تولیادمنل ARYZA F- که ارقام موبیل هلند، موبیل مجارستان، ارلیاربانا، 1 گال در زمرهی ارقام خیلی حساس طتقهبندی شدند. براساس ویژگیهای زایشی نماتد مشانص گردیاد کاه ارقاام موبیال هلناد، موبیال مجارساتان و ارلیاربانا، بیشترین جمعیت نماتد و بالاترین فاکتور تولیدمنل را به خود اختصاص دادند اما از لحاظ ویژگیهای رویشی، رقم روتگرس در باین ارقاام، از ALYSTE F- تاثیرپذیری بیشتری برخوردار بود. نتایج تجزیه خوشهای براساس مجموع صفات رویشی گیاه و تولیدمنلی نماتد نیز نشان داد که رقم 1 باه عناوان مقااوم تارین رقام ،ALYSTE F- به صورت مجزا از دیگر ارقام قرار گرفت. در نهایت براساس مجموع نتایج حاصل از این پژوهش، رقم 1 شناخته شد.

کلمات کلیدی

, ارقام گوجه فرنگی, صفات تولیدمنلی نماتد, صفات رویشی گیاه, مقاومت, Meloidogyne javanica
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1088126,
author = {اسدی سرداری, آمنه and مهدی خانی مقدم, عصمت and زکی عقل, محمد},
title = {ارزیابی مقاومت برخی ارقام گوجهفرنگی نسبت به نماتد ریشهگرهی},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2021},
volume = {35},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-4749},
pages = {279--291},
numpages = {12},
keywords = {ارقام گوجه فرنگی، صفات تولیدمنلی نماتد، صفات رویشی گیاه، مقاومت،Meloidogyne javanica},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی مقاومت برخی ارقام گوجهفرنگی نسبت به نماتد ریشهگرهی
%A اسدی سرداری, آمنه
%A مهدی خانی مقدم, عصمت
%A زکی عقل, محمد
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2021

[Download]