علوم ورزش, دوره (12), شماره (38), سال (2020-9) , صفحات (29-46)

عنوان : ( مدلسازی نقش بازاریابی ارتباطی بر عشق برند هواداران باشگاه‌های لیگ برتر فوتسال ایران (مورد مطالعه: باشگاه فرهنگی ورزشی فرش‌آرا مشهد) )

نویسندگان: کیانوش شجیع , سیدمرتضی عظیم زاده , فرشته ادیب , رضا حیدری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از انجام این تحقیق مدلسازی نقش تاکتیک‌های بازاریابی ارتباطی در عشق به برند هواداران باشگاه‌های لیگ برتر فوتسال ایران است که به صورت موردی در باشگاه فرهنگی ورزشی فرش آرای مشهد با استفاده از مدل معادلات ساختاری انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جامعه این تحقیق، هواداران باشگاه ورزشی فرش آرای مشهد بودند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و از آمار استنباطی در سطح معناداری 05/0 استفاده گردید. با توجه به مقدار ضریب مسیر بین بازاریابی ارتباطی و شخصیت برند برابر با 24/0 که مقداری مثبت می‌باشد و مقدار آماره تی (t) مربوط به آن برابر با 16/15، بنابراین با اطمینان 95 درصد می‌توان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در سطح خطای 05/0 معنادار است و وجود رابطه معنادار و مستقیم (مثبت) بین بازاریابی ارتباطی و عشق برند تایید می شود. به طور کلی طراحی مدل معادلات ساختاری نقش بازاریابی ارتباطی بر عشق برند هواداران لیگ برتر فوتسال ایران، بیانگر آن است که نیاز به ورود مفهومی جدید به نام عشق در باشگاه‌های لیگ برتر ایران نیازی جدی است و لازمه رسیدن به این مهم و بهره‌گیری از نتایج مثبت این ورود در فوتبال ایران، توجه بیشتر به نیازها و خواسته‌های هواداران می باشد.

کلمات کلیدی

بازاریابی ارتباطی. عشق برند. هواداران. فرش آرای مشهد. فوتسال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1088139,
author = {شجیع, کیانوش and عظیم زاده, سیدمرتضی and فرشته ادیب and حیدری, رضا},
title = {مدلسازی نقش بازاریابی ارتباطی بر عشق برند هواداران باشگاه‌های لیگ برتر فوتسال ایران (مورد مطالعه: باشگاه فرهنگی ورزشی فرش‌آرا مشهد)},
journal = {علوم ورزش},
year = {2020},
volume = {12},
number = {38},
month = {September},
issn = {2008-7624},
pages = {29--46},
numpages = {17},
keywords = {بازاریابی ارتباطی. عشق برند. هواداران. فرش آرای مشهد. فوتسال},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدلسازی نقش بازاریابی ارتباطی بر عشق برند هواداران باشگاه‌های لیگ برتر فوتسال ایران (مورد مطالعه: باشگاه فرهنگی ورزشی فرش‌آرا مشهد)
%A شجیع, کیانوش
%A عظیم زاده, سیدمرتضی
%A فرشته ادیب
%A حیدری, رضا
%J علوم ورزش
%@ 2008-7624
%D 2020

[Download]