اولین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی معماری-شهر: از معماری بومی تا شهرسازی معاصر , 2021-12-09

عنوان : ( کیفیت شادی در طراحی فضاهای شهری امروز؛ اقدامی فراگیر یا رویکردی زمینه محور؟ )

نویسندگان: سیده کوثر کاظمی ریابی , هومن قهرمانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فضاهای شهری متشکل ازاجزائی هستند که تاثیری حیاتی بر زندگی روزمره مردم داردوبحران های-متاثرازرشدشتابان شهرنشینی، سبب بروزچالش‌های بسیاری درارتباط باسلامت جسمی-روانی انسان دراین فضاهاوهمچنین مفاهیمی چون شادی شده است. همچنین، احساسات وکنش های انسانی توسط قابلیت های محیط کنترل شده وخردحاصل از کاربست ارزش های کالبدی-فرهنگی جامعه، می تواندراهنمائی برای اتخاذرویکردطراحی امروزباشد. با نظربه اینکه خصوصیات ومحرک های کالبدی-عملکردی محیط برتجربه آن اثرگذار بوده ومنجربه ظهوروبروزاحساسات مختلف در فضای شهری می گردد، توجه به مقوله سلامت روان بالاخص پس ازپاندمی کووید-19ضرورتی گریزناپذیر است؛ لذا، اهمیت پژوهش درمفهوم-کیفیت شادی، به عنوان یکی ازپایه ای ترین کیفیات طراحی و رویکردی نوین درنگاه به فضای شهری، مبنای نگارش این مقاله است.هدف از این نوشتار،تبیین ماهیت کیفیت شادی در طراحی فضاهای شهری به عنوان رویکردی زمینه گرا یا اقدامی فراگیر با راه حل هائی مشابه در همه جاست که می تواند در مکان های مختلف، رویکردهای مشابه داشته باشد. برمبنای مطالعات کتابخانه ای وروش تحقیق مبتنی بر تطبیق-نظریات با شاخصه های زمینه محوری، نتایج حاصل ازبررسی تئوری های ناظربرکیفیت شادی درطراحی شهری و نظریات ارائه شده متاثرازواکنش های هیجانی آگاهانه نسبت به محرک های محیطی،جایگاه میان رشته ای-آن درطراحی محیطی وماهیت ترکیبی ذهنی-عینی شاخصه های موثربرآن،نشان داده است که رهیافت مذکوردارای-رویکردی زمینه محور(بومی) مبنی بررابطه متقابل فردبامکان خاص و براساس مناسبات کالبدی-اجتماعی فضا و ارزش های ادراکی-فرهنگی فرد می باشد.

کلمات کلیدی

, کیفیت شادی, فضای شهری, طراحی شهری, رویکرد زمینه محور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1088144,
author = {کاظمی ریابی, سیده کوثر and قهرمانی, هومن},
title = {کیفیت شادی در طراحی فضاهای شهری امروز؛ اقدامی فراگیر یا رویکردی زمینه محور؟},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی معماری-شهر: از معماری بومی تا شهرسازی معاصر},
year = {2021},
location = {قزوین, ايران},
keywords = {کیفیت شادی، فضای شهری، طراحی شهری، رویکرد زمینه محور},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کیفیت شادی در طراحی فضاهای شهری امروز؛ اقدامی فراگیر یا رویکردی زمینه محور؟
%A کاظمی ریابی, سیده کوثر
%A قهرمانی, هومن
%J اولین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی معماری-شهر: از معماری بومی تا شهرسازی معاصر
%D 2021

[Download]