مطالعات معماری ایران, دوره (6), شماره (11), سال (2017-9) , صفحات (43-61)

عنوان : ( عوامل کالبدی موثر بر ادراک تراکم در محیط های مسکونی، نمونه موردی: محلات مسکونی شهر مشهد )

نویسندگان: شهرام پوردیهیمی , رامین مدنی , سیده فاطمه موسوی نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سالهای اخیر، در اغلب کشورهای توسعهیافته، توسعۀ متراکم بهعنوان راهبردی برای دستیابی به پایداری اجتماعی موردتوجه دستاندرکاران قرار گرفته است. این در حالی است که در کشورهای درحالتوسعه، مناطق ً متراکم شهری عمدتا حاصل نگرش اقتصادی به محیطهای مسکونی بوده و با هدف اسکان جمعیت بیشتری در یک ّی بر میزان فشردگی واحدهای مسکونی و جمعیت ساکن در مکان بهوجود آمدهاند. هرچند تراکم بهعنوان معیاری کم آنها داللت میکند، در عمل، شرایط زندگی ساکنان، ازجمله شرایط زندگی اجتماعی، امنیت در فضاهای مشترک و ّت، توجه به تأثیرات ذهنی و وجوه دیگر همچنین شیوۀ ادراک محیط را تحت تأثیر قرار میدهد. ازاینرو عالوهبر کمی تراکم، از اهمیت بسیاری برخوردار است. ساکنان میزان تراکم موجود در محیط را نه بر مبنای تراکمهای عددی آن محیط، بلکه براساس قضاوت ذهنی ادراک می‌کنند. این ادراک و قضاوت ذهنی، به نشانهها و عواملی وابسته است که عوامل کالبدی از مهمترین آنها بهحساب میآیند. با شناخت این نشانهها و اولویتبندی و طراحی در جهت کاهش آثار منفی آنها، میتوان از تأثیرات منفی تراکمهای مسکونی باال کاست. این تحقیق با هدف توسعۀ ّیـکیفی تراکم را موردتوجه قرار داده و ازطریق دانش طراحی درخصوص شیوۀ انتظام واحدهای مسکونی، بعد کم مطالعات کتابخانهای، مصاحبه با صاحبنظران، تنظیم پرسشنامه و پیمایش در سه محدودۀ مشابه بهلحاظ پایگاه اجتماعیاقتصادی ساکنان، تراکم مسکونی و تراکم جمعیتی در شهر مشهد، به مطالعۀ مهمترین عوامل کالبدی مؤثر بر ادراک تراکم میپردازد. از تحلیل دادههای حاصل از 110 پرسشنامۀ تکمیلشده، با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی، هشت عامل استخراج گردید که فاصله و ارتفاع ساختمانها، دید از درون واحدهای مسکونی و اشراف، از مهمترین آنها بهحساب میآیند. نتایج نشان میدهد ادراک تراکم در محیطهای مسکونی وابسته به پیکرهبندی توده و فضا، انتخاب گونۀ مسکن و شیوۀ انتظام اجزا و فضاهای باز مشترک در مجموعههاست.

کلمات کلیدی

, محیطهای مسکونی, تراکم, تراکم خالص مسکونی, تراکم ادراکی, تحلیل عامل اکتشافی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1088165,
author = {شهرام پوردیهیمی and رامین مدنی and موسوی نیا, سیده فاطمه},
title = {عوامل کالبدی موثر بر ادراک تراکم در محیط های مسکونی، نمونه موردی: محلات مسکونی شهر مشهد},
journal = {مطالعات معماری ایران},
year = {2017},
volume = {6},
number = {11},
month = {September},
issn = {۲۲۵۲-۰۶۳۵},
pages = {43--61},
numpages = {18},
keywords = {محیطهای مسکونی، تراکم، تراکم خالص مسکونی، تراکم ادراکی، تحلیل عامل اکتشافی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عوامل کالبدی موثر بر ادراک تراکم در محیط های مسکونی، نمونه موردی: محلات مسکونی شهر مشهد
%A شهرام پوردیهیمی
%A رامین مدنی
%A موسوی نیا, سیده فاطمه
%J مطالعات معماری ایران
%@ ۲۲۵۲-۰۶۳۵
%D 2017

[Download]