دوازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2021-07-12

عنوان : ( شناسایی خسارت در سازههای خرپایی بهکمک شبکههای عصبی مصنوعی )

نویسندگان: مهشاد ملائی , محمدرضا اصفهانی , مهسا پهلوان مصوری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شبکههای عصبی مصنوعی ابزاری کارآمد در حوزه تشخیص خسارت میباشند و امکانات جدیدی را در استفاده از دادههای اندازهگیریشده مبهم و ناقص برای کاربران ارائه میدهند. این مطالعه روشی را برای تخمین شدت و محل آسیب اتصاالت برای سازههای خرپایی با استفاده از یک شبکه عصبی چندالیه ارائه میدهد. در این روش شکلهای مودی سازه و مشتقات آن بهعنوان پارامترهای ورودی به شبکه عصبی برای شناسایی آسیب، بهویژه برای مواردی با اندازهگیریهای ناقص شکل مود، مورد استفاده قرارگرفتهاند. مدل اجزا محدود خرپا در نرمافزار آباکوس ایجاد گردیدهاست و پارامترهای مودال دقیق سازه محاسبه شدهاست. ازآنجاییکه در سازههای خرپایی غالباً خسارت بهصورت کاهش سختی و با کاهش سطح مقطع به سازه اعمال میشود، درحالیکه آسیبهای واقعی اینچنین ایدهآل اتفاق نمیافتد، در این پژوهش سعی شدهاست یک نوع آسیب واقعی برای شناسایی آسیب بهکار گرفته شود. برای این منظور آسیب بهصورت شل شدن پیچ و با کاهش نیروی کششی در پیچ مدلسازی شدهاست. در انتها تجزیه و تحلیل روی خرپا برای نشاندادن دقت و کارایی روش پیشنهادی ارائه شدهاست.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: تشخیص خسارت, دادههای مودال, شبکه عصبی, سازههای خرپایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1088197,
author = {ملائی, مهشاد and اصفهانی, محمدرضا and پهلوان مصوری, مهسا},
title = {شناسایی خسارت در سازههای خرپایی بهکمک شبکههای عصبی مصنوعی},
booktitle = {دوازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران},
year = {2021},
location = {lمشهد, ايران},
keywords = {کلمات کلیدی: تشخیص خسارت، دادههای مودال، شبکه عصبی، سازههای خرپایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی خسارت در سازههای خرپایی بهکمک شبکههای عصبی مصنوعی
%A ملائی, مهشاد
%A اصفهانی, محمدرضا
%A پهلوان مصوری, مهسا
%J دوازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
%D 2021

[Download]