دوازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2021-07-12

عنوان : ( تأثیر ضایعات غبار کوره آهنگدازی، پودر مرمر و پودر شیشه به عنوان جایگزین بخشی از سیمان بر رفتار مالتهای پایه سیمانی حاوی الیاف پلی پروپیلین )

نویسندگان: جواد سبزی , محمدرضا اصفهانی , احمدرضا رمضانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش یک مطالعهی آزمایشگاهی بر روی خصوصیات مالتهای پایه سیمانی میباشد که مالتها از درصدهای مختلف وزنی ضایعات )غبار کوره آهنگدازی، پودر شیشه و پودر مرمر( ساخته شدهودر هر طرح اختالط مقادیر وزنی از ضایعات ذکر شده جایگزین سیمان شدهاند.در پژوهش حاضر آزمایشهای مقاومت فشاری، مقاومت کششی، جذب آب و مقاومت در برابر سولفوریک اسید بر روی مالتها انجام شده است. مقاومت فشاری در سنین 7 ،28 و 90 روزه، مقاومت کششی در سنین 7 و 28 روز، جذب آب 30 دقیقهای، 24 ساعته و 72 ساعته در سن 90 روز و مقاومت در برابر سولفوریک اسید در سن 28 روز مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد کهاستفاده از ضایعات پودر مرمر برای جایگزینی بخشی از سیمان به میزان 15 درصد، منجر به افزایش مقاومت فشاری به مقدار قابل توجهی میگردد. همچنین استفاده از ضایعات پودر شیشه برای جایگزینی بخشی از سیمان در مقادیر 5 و 15 درصد منجر به افزایش مقاومت کششی میگردد. عالوه براین، بیشترین تأثیر منفی بر روی مقاومت کششی، مقاومت فشاری، جذب آب و مقاومت در برابر سولفوریک اسید زمانی مشاهده شد که از غبار کوره آهنگدازی برای جایگزینی سیمان به مقدار 15 درصد استفاده شد.

کلمات کلیدی

, غبار کوره آهنگدازی, پودر مرمر, پودر شیشه, مالت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1088198,
author = {سبزی, جواد and اصفهانی, محمدرضا and رمضانی, احمدرضا},
title = {تأثیر ضایعات غبار کوره آهنگدازی، پودر مرمر و پودر شیشه به عنوان جایگزین بخشی از سیمان بر رفتار مالتهای پایه سیمانی حاوی الیاف پلی پروپیلین},
booktitle = {دوازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران},
year = {2021},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {غبار کوره آهنگدازی، پودر مرمر، پودر شیشه، مالت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر ضایعات غبار کوره آهنگدازی، پودر مرمر و پودر شیشه به عنوان جایگزین بخشی از سیمان بر رفتار مالتهای پایه سیمانی حاوی الیاف پلی پروپیلین
%A سبزی, جواد
%A اصفهانی, محمدرضا
%A رمضانی, احمدرضا
%J دوازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
%D 2021

[Download]