دوازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2021-07-12

عنوان : ( بررسی رفتار تیرهای بتن مسلح تقویت شده با میلگرد GFRP به روش NSM تحت بار ثابت در بلند مدت )

نویسندگان: سیما رستمی آغوی , محمدرضا اصفهانی , جواد سبزی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسیها نشان میدهد که تا کنون پژوهشهایی در زمینهی رفتار تیرهای بتنی مسلح شده با میلگرد فوالدی وتقویت شده به روش NSMتحت بار ثابت برای مدت طوالنی انجام نشده است. هدف از پژوهش حاضر ، بررسی آزمایشگاهی رفتار تیرهای بتن مسلح تقویت شده به روش نصب در 1 نزدیک سطح ) NSM )تحت بار ثابت در مدت طوالنیمیباشد. بدین منظور 6 تیر بتن مسلح به عرض مقطع 150 میلیمتر، ارتفاع 200 میلیمت ر 2 و طول 2000 میلیمتر ساخته شد. سپس تیرهای بتن مسلح با یک میلگرد پلیمری با الیاف شیشهای ) GFRP )به روش NSM تقویت شده و تحت بارگذاری خمش چهار نقطهای قرار گرفتند. در بارگذاری بلند مدت بار سرویس به میزان 67/0 بار نهایی به نمونهها اعمال شد. پارامترهای در نظر گرفته شده شامل میزان میلگرد خمشی و نوع بارگذاری )کوتاه مدت و بلند مدت( میباشد. همچنین ظرفیت باربری حاصل از نتایج آزمایشگاهی با ظرفیت باربری به دست آمده از آییننامه 17-2R.ACI440 مقایسه شد. نتایج نشان میدهد که بارگذاری بلند مدت اثر قابل توجهی در رفتار خمشی و ظرفیت باربریتیرهای تقویت شده با میلگرد GFRP به روش NSM ندارد. همچنین، خیز بلند مدت نسبت به خیز آنی تحت بار سرویس افزایش مییابد.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: تیر بتن مسلح, NSM , نوع بارگذاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1088199,
author = {رستمی آغوی, سیما and اصفهانی, محمدرضا and سبزی, جواد},
title = {بررسی رفتار تیرهای بتن مسلح تقویت شده با میلگرد GFRP به روش NSM تحت بار ثابت در بلند مدت},
booktitle = {دوازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران},
year = {2021},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کلمات کلیدی: تیر بتن مسلح، NSM ،نوع بارگذاری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رفتار تیرهای بتن مسلح تقویت شده با میلگرد GFRP به روش NSM تحت بار ثابت در بلند مدت
%A رستمی آغوی, سیما
%A اصفهانی, محمدرضا
%A سبزی, جواد
%J دوازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
%D 2021

[Download]