هشتمین همایش انجمن ایرانی ژئومورفولوژی , 2021-10-27

عنوان : ( مدلسازی وقوع فرسایش گالی در حوضه آبریز گرگانرود )

نویسندگان: مهدیه والی پور , ندا محسنی رودپشتی , سیدرضا حسین زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مخرب ترین اشکال حاصل از فرایند فرسایش آبی، فرسایش گالی است که از مهم ترین معضلات زیست محیطی به خصوص در مناطق اقلیمی نیمه خشک و خشک محسوب می شود. هدف اصلی پژوهش حاضر، مدل سازی مکانی پیش بینی وقوع فرسایش گالی با در نظر گرفتن روابط متقابل بین متغیرهای محیطی موثر با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین در حوضه آبریز گرگانرود استان گلستان می باشد. بدین منظور، نقشه پراکنش گالی ها با استفاده از اطلاعات گرفته شده از سازمان منابع طبیعی استان گلستان و بازدیدهای میدانی تهیه گردید. از 1041 گالی شناسایی شده، 70 درصد بطور تصادفی به منظور مدل سازی و 30 درصد باقی مانده برای صحت سنجی نتایج مدل ها مورد استفاده قرار گرفت. 12 متغیر شامل شیب، جهت شیب، ارتفاع، تراکم زهکشی، فاصله از آبراهه، فاصله از جاده، فاصله از گسل، لیتولوژی، کاربری اراضی، قدرت فرسایندگی رواناب، شاخص رطوبت توپوگرافی و عوارض ناهمواری های زمین به منظور مدل سازی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج مدل با استفاده از مساحت زیر منحنی AUC مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت. براساس نتایج، ماشین بردار پشتیبان -تابع کرنل شعاعی با نرخ پیش بینی96/0 و نرخ موفقیت 89/0 دارای دقت عالی در شناسایی مناطق حساس به فرسایش گالی بوده است. نتایج درخت رگرسیون تقویت شده با نرخ پیش بینی 95/0 و نرخ موفقیت 85/0 در مرتبه دوم دقت در شناسایی مناطق حساس به فرسایش گالی قرار گرفت. مدل ماشین بردار پشتیبان–تابع کرنل خطی با نرخ پیش بینی 81/0 و نرخ موفقیت 77/0 کمترین دقت را در مقایسه با سایر الگوریتم-ها به معرض نمایش گذاشت.

کلمات کلیدی

, فرسایش گالی, ماشین بردار پشتیبان, درخت رگرسیون تقویت شده.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1088210,
author = {والی پور, مهدیه and محسنی رودپشتی, ندا and حسین زاده, سیدرضا},
title = {مدلسازی وقوع فرسایش گالی در حوضه آبریز گرگانرود},
booktitle = {هشتمین همایش انجمن ایرانی ژئومورفولوژی},
year = {2021},
location = {ايران},
keywords = {فرسایش گالی، ماشین بردار پشتیبان، درخت رگرسیون تقویت شده.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدلسازی وقوع فرسایش گالی در حوضه آبریز گرگانرود
%A والی پور, مهدیه
%A محسنی رودپشتی, ندا
%A حسین زاده, سیدرضا
%J هشتمین همایش انجمن ایرانی ژئومورفولوژی
%D 2021

[Download]