حکمت اسلامی, دوره (8), شماره (3), سال (2022-1) , صفحات (157-179)

عنوان : ( بررسی جایگاه پیامبر خاتم پیش از عالم طبیعت در روایات با رویکرد فلسفی )

نویسندگان: سیده زهرا موسوی بایگی , سیدمرتضی حسینی , محمدعلی وطن دوست حقیقی مرند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کسب معرفت به ابعاد وجودی پیامبر خاتم از مهم‌ترین و اساسی‌ترین معارف اعتقادی است. یکی از ابعاد این مسأله، وجود پیامبر خاتم پیش از مرتبه طبیعت است. در این پژوهش، نگارنده کوشیده است براساس روایاتی که اشاره مستقیم به نام پیامبر کرده‌‌اند و مستقیم یا غیر مستقیم به مسأله این پژوهش مربوط است، به مدد اصول عامه فلسفی و با روش کتابخانه‌ای و تحلیلی ـ توصیفی، جایگاه وجودی پیامبر اسلام9 پیش از عالم طبیعت را تبیین نماید. حاصل این بررسی‌ها بیانگر این است که باطن و حقیقت وجودی پیامبر بعینه (عیناً) همان عقل اول است و آن رابطه خاصی که میان وجود جسمانی پیامبر9و عقل اول وجود دارد، نظیر رابطه میان بدن طبیعی و نفس ناطقه سایر انسان‌ها می‌باشد. سپس در مراتب بعد، حقیقت باطنی سایر اهل بیت در طول باطن پیامبر قرار دارد و میان این حقایق باطنی و وجود جسمانی اهل بیت رابطه انحصاری وجود دارد.

کلمات کلیدی

, پیامبر, صادر اول, عقل اول, روایات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1088218,
author = {موسوی بایگی, سیده زهرا and حسینی, سیدمرتضی and وطن دوست حقیقی مرند, محمدعلی},
title = {بررسی جایگاه پیامبر خاتم پیش از عالم طبیعت در روایات با رویکرد فلسفی},
journal = {حکمت اسلامی},
year = {2022},
volume = {8},
number = {3},
month = {January},
issn = {2423-5105},
pages = {157--179},
numpages = {22},
keywords = {پیامبر، صادر اول، عقل اول، روایات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی جایگاه پیامبر خاتم پیش از عالم طبیعت در روایات با رویکرد فلسفی
%A موسوی بایگی, سیده زهرا
%A حسینی, سیدمرتضی
%A وطن دوست حقیقی مرند, محمدعلی
%J حکمت اسلامی
%@ 2423-5105
%D 2022

[Download]