دوازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2021-07-12

عنوان : ( بررسی آزمایشگاهی سرعت زهکشی آب منفذی از خاک تحت اعمال مکش )

نویسندگان: علی احمدی , جعفر بلوری بزاز ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی جریان آب درون خاک همواره یکی از مسائل با اهمیت در حوزه مهندسی ژئوتکنیک است. پژوهش حاضر، به ارزیابی اثر تراز فشار مکشی اعمالی و درصد رطوبت خاک بر سرعت تخلیه آب منفذی از طریق نصب لوله زهکش فیلتردار در محیط پرداخته است. آزمونها بر روی نمونه های اشباع ماسه، رس و مصالح باطله ریزدانه مربوط به معدن مس سونگون در یک مخزن استوانهای انجام شده است. اعمال مکش در محیط سبب ایجاد گرادیان هیدرولیکی و در نتیجه، جریان افقی از دیوارهها به سمت زهکش میشود که سرانجام، آب منفذی طی یک جریان قائم داخل لوله، از محیط تخلیه میگردد. نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان میدهند که شدت جریان با تقریب بسیار خوبی از یک تابع نمایی پیروی میکند به طوری که با افزایش زمان مکش، نرخ تغییر حجم آب تخلیه شده کاهش مییابد. همچنین، با افزایش فشار اعمالی و درصد رطوبت نمونه، بسته به مشخصات خاک شدت جریان به طور غیرخطی افزایش پیدا میکند.

کلمات کلیدی

, شدت جریان, حجم تخلیه, فشار مکش, درصد رطوبت, زهکشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1088268,
author = {احمدی, علی and بلوری بزاز, جعفر},
title = {بررسی آزمایشگاهی سرعت زهکشی آب منفذی از خاک تحت اعمال مکش},
booktitle = {دوازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران},
year = {2021},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {شدت جریان، حجم تخلیه، فشار مکش، درصد رطوبت، زهکشی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی آزمایشگاهی سرعت زهکشی آب منفذی از خاک تحت اعمال مکش
%A احمدی, علی
%A بلوری بزاز, جعفر
%J دوازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
%D 2021

[Download]