پژوهشنامه کلام, دوره (8), شماره (15), سال (2022-3) , صفحات (117-137)

عنوان : ( بررسی و نقد مبانی فلسفی رویکرد اکتسابی بودن ملکات اخلاقی با تاکید بر مباحث نفس شناسی ابن سینا )

نویسندگان: محسن جمشیدی کوهساری , وحیده فخار نوغانی , سیدحسین سیدموسوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از مباحث مهم در اخلاق کیفیت حصول ملکات اخلاقی است. اما متاسفانه از جمله خلاهای مهم در حوزه دانش اخلاق عدم تبیین نظریات اخلاقی بر اساس مبانی نفس شناسی فلسفی است.ابن سینا تاحدودی از این امر مستثنی بوده و هرچند همانند سایر اندیشمندان ملکات اخلاقی را اکتسابی می‌داند و برای آن دلیل عقلی و نقلی اقامه نموده است. ابن‌سینا بر مبنای اصول خویش در نفس‌شناسی مانند؛ جوهریت نفس، تجرد ذاتی نفس، روحانیه الحدوث و البقا بودن نفس و حرکت استکمالی نفس به تبیین کیفیت پیدایش و زوال ملکات اخلاقی پرداخته است. وی نفس را جوهرِ مجردِ ذاتی می‌داند که در تعامل با بدن بوده و با استفاده از قوای مختلف، افعالی را از خود بروز می‌دهد که آن رفتار، حالاتی در نفس ظاهر می‌کنند و به علت تکرار آن اعمال و در اثر حرکت، آن حالات در نفس به ملکات راسخی تبدیل می‌گردند که استکمال عرضی نفس را در پی-دارند. اما مبانی انسان‌شناسی ابن‌سینا ضمن تعارض با برخی مبانی دیگر وی، با اشکالاتی همچون؛ عدم سنخیت مجرد و مادی، جامع و حافظ، حامل امکان حامل فساد و تساوی نفوس انبیا و دیگران همراه است. با توجه به این اشکالات، نظریه اکتسابی بودن بر مبنای نفس شناسی ابن سینا دچار اشکال شده و مورد پذیرش نیست.

کلمات کلیدی

, نظریه اکتساب, ملکات اخلاقی, نفس, تجرد ذاتی, ابن‌سینا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1088274,
author = {جمشیدی کوهساری, محسن and فخار نوغانی, وحیده and سیدموسوی, سیدحسین},
title = {بررسی و نقد مبانی فلسفی رویکرد اکتسابی بودن ملکات اخلاقی با تاکید بر مباحث نفس شناسی ابن سینا},
journal = {پژوهشنامه کلام},
year = {2022},
volume = {8},
number = {15},
month = {March},
issn = {2476-5325},
pages = {117--137},
numpages = {20},
keywords = {نظریه اکتساب، ملکات اخلاقی، نفس، تجرد ذاتی، ابن‌سینا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی و نقد مبانی فلسفی رویکرد اکتسابی بودن ملکات اخلاقی با تاکید بر مباحث نفس شناسی ابن سینا
%A جمشیدی کوهساری, محسن
%A فخار نوغانی, وحیده
%A سیدموسوی, سیدحسین
%J پژوهشنامه کلام
%@ 2476-5325
%D 2022

[Download]