فرآیند و کارکرد گیاهی, دوره (10), شماره (45), سال (2021-12) , صفحات (1-17)

عنوان : ( اثر متیل‌جاسمونات، IAA و BAP بر توان‌کالزایی، محتوای برخی ترکیبات‌فنلی و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی کلپوره (Teucrium polium L.) )

نویسندگان: زهرا محمدزاده , منیره چنیانی , لیلا سمیعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش با­هدف بررسی اثر هورمون­های گیاهی (IAA و BAP) و الیسیتور متیل­جاسمونات بر توان­کالزایی ریزنمونه برگ کلپوره (Teucrium polium L.) و محتوای برخی ترکیبات­فنلی (فنل­کل، o-دی­فنل، اسیدهای­فنلی، فلاونوئید و فلاون) و ظرفیت آنتی­اکسیدانی آن انجام شد. ریزنمونه برگ از گیاه بالغ رشدیافته در شرایط­هیدروپونیک تهیه و در محیط­کشت MS دارای غلظت­های مجزا و تلفیقی IAA (1/0، 5/0 و 1 میلی­گرم درلیتر) و BAP(5/0، 1 و 5/1 میلی­گرم درلیتر) کشت شدند. تیمارهای دارای بیشترین درصدکالزایی و وزن­تر و خشک به­عنوان شرایط هورمونی بهینه، جهت بررسی تاثیر متیل­جاسمونات (50، 100و 200 میکرومولار) برمتابولیت­های­فنلی انتخاب شدند. هشت هفته پس از رشد کالوس­ها، محتوای ترکیبات­فنلی مختلف و ظرفیت آنتی­اکسیدانی­عصاره­ها (براساس دو آزمون DPPH وFRAP) سنجش شدند. اگرچه درصدکالزایی بالاتری در همه تیمارهای هورمونی نسبت به شاهد دیده شد، اما کالزایی صددرصد درشرایط هورمونی \\\"IAA0.1+BAP1\\\" و \\\"IAA1+BAP1.5\\\" میلی­گرم درلیترمشاهده شد. بیشترین وزن­تر و خشک کالوس­ها نیزدر تیمارهای تلفیقی \\\"IAA0.1+BAP0.5 \\\"، \\\"IAA0.1+BAP1\\\"، \\\"IAA1+BAP0.5\\\" و \\\"IAA1+BAP1.5\\\" میلی­گرم درلیتر ثبت شد. نتایج حاصل از بخش دوم آزمایشات نشان داد که محتوای ترکیبات­فنلی و همه زیرمجموعه­های آن به جز o-دی­فنل، دارای بیشینه میزان در زمان تیمار با غلظت 50 میکرومولار متیل­جاسمونات-درتمامی تیمارهای هورمونی-بودند. همچنین همبستگی قوی بین خاصیت آنتی­اکسیدانیDPPH (r2= -0.735) و FRAP (r2= 0.876) با محتوای ترکیبات­فنلی مشاهده شد. از این­رو متیل­جاسمونات به­عنوان یک محرک توانمند می­تواند موجب بالابردن سنتز ترکیبات فنلی و به­طبع­آن افزایش توان آنتی­اکسیدانی در کالوس کلپوره گردد و این شیوه را به­عنوان یک فن موثر درجهت تامین ترکیبات دارویی-فنلی در شرایط کشت کالوس معرفی نماید.

کلمات کلیدی

, Teucrium polium, کالزایی, گیاه‌دارویی, مشتقات‌فنلی, DPPH, FRAP.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1088278,
author = {محمدزاده, زهرا and چنیانی, منیره and سمیعی, لیلا},
title = {اثر متیل‌جاسمونات، IAA و BAP بر توان‌کالزایی، محتوای برخی ترکیبات‌فنلی و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی کلپوره (Teucrium polium L.)},
journal = {فرآیند و کارکرد گیاهی},
year = {2021},
volume = {10},
number = {45},
month = {December},
issn = {2322-2727},
pages = {1--17},
numpages = {16},
keywords = {Teucrium polium، کالزایی، گیاه‌دارویی، مشتقات‌فنلی، DPPH، FRAP.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر متیل‌جاسمونات، IAA و BAP بر توان‌کالزایی، محتوای برخی ترکیبات‌فنلی و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی کلپوره (Teucrium polium L.)
%A محمدزاده, زهرا
%A چنیانی, منیره
%A سمیعی, لیلا
%J فرآیند و کارکرد گیاهی
%@ 2322-2727
%D 2021

[Download]