تنش های محیطی در علوم زراعی, دوره (16), شماره (2), سال (2023-7) , صفحات (403-418)

عنوان : ( اثر تاریخ کاشت و کم آبیاری بر ویژگی های فیزیولوژیک، بیوشیمیایی و عملکرد کینوا Chenopodium quinoa Willd) در مشهد )

نویسندگان: مسیح توکل افشاری , احمد نظامی , محمدجواد احمدی لاهیجانی , جعفر نباتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تامین نیاز آبی گیاه همراه با انتخاب تاریخ کاشت مناسب از مهم ترین اقدامات زراعی جهت کسب عملکرد مطلوب در گیاهان زراعی است. به منظور بررسی تاثیر سطوح کم آبیاری و تاریخ کاشت بر شاخص های فیزیولوژیک و عملکرد کینوا، آزمایشی به‌صورت کرت های خردشده در قالب طرح بلوک های‌ کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1399 اجرا شد. تاریخ کاشت (16 تیر، 2 مرداد و 16 مرداد) و رژیم های کم آبیاری (دور آبیاری 7، 14 و 21 روز) به ترتیب عامل اصلی و فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که با کاهش فراهمی آب، محتوای کلروفیل a، کلروفیل b و کاروتنوئیدها افزایش یافت. محتوای کربوهیدرات های محلول و فعالیت آنزیم های آسکوربات پراکسیداز و پراکسیداز به طور معنی داری تحت تاثیر برهمکنش تاریخ کاشت و آبیاری قرار گرفتند. بیشترین میزان آنزیم آسکوربات پراکسیداز در دور آبیاری 21 روز و تاریخ کاشت 16 مردادماه مشاهده شد. در تاریخ کاشت 2 مردادماه با افزایش دور آبیاری از 7 به 21 روز، محتوای پرولین برگ به طور معنی داری افزایش یافت. با کاهش فراهمی آب، عملکرد بیولوژیک کاهش یافت، به طوریکه، بیشترین عملکرد بیولوژیک در دور آبیاری 7 روز مشاهده شد، البته تفاوت معنی داری با دور آبیاری 14 روز نداشت. عملکرد دانه در شرایط دور آبیاری 21 روز در مقایسه با دور آبیاری 7 روز ، 25 درصد کاهش یافت. همچنین، بالاترین عملکرد دانه از تاریخ کاشت 16 مرداد ماه به دست آمد. براساس نتایج این پژوهش، تاریخ کاشت 16 مرداد ماه همراه با دور آبیاری 14 روز جهت دستیابی به عملکرد مطلوب کینوا همراه با کاهش مصرف آب در شرایط آب و هوایی مشهد پیشنهاد می شود.

کلمات کلیدی

, پرولین, فنل, کینوا, نیاز آبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1088312,
author = {توکل افشاری, مسیح and نظامی, احمد and احمدی لاهیجانی, محمدجواد and نباتی, جعفر},
title = {اثر تاریخ کاشت و کم آبیاری بر ویژگی های فیزیولوژیک، بیوشیمیایی و عملکرد کینوا Chenopodium quinoa Willd) در مشهد},
journal = {تنش های محیطی در علوم زراعی},
year = {2023},
volume = {16},
number = {2},
month = {July},
issn = {2228-7604},
pages = {403--418},
numpages = {15},
keywords = {پرولین، فنل، کینوا، نیاز آبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر تاریخ کاشت و کم آبیاری بر ویژگی های فیزیولوژیک، بیوشیمیایی و عملکرد کینوا Chenopodium quinoa Willd) در مشهد
%A توکل افشاری, مسیح
%A نظامی, احمد
%A احمدی لاهیجانی, محمدجواد
%A نباتی, جعفر
%J تنش های محیطی در علوم زراعی
%@ 2228-7604
%D 2023

[Download]