اساس, دوره (22), شماره (61), سال (2022-3) , صفحات (38-50)

عنوان : ( مطالعه آزمایشگاهی اثر خاک درشت دانه اطراف ژئوگرید بر روی ظرفیت باربری پی حلقوی واقع بر خاک ماسه ای مسلح )

نویسندگان: علی عباس زاده حصار , جعفر بلوری بزاز , مجید کاظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در عملیات اجرایی خاک مسلح و برای کاهش هزینه های اقتصادی می‌توان با بکارگیری مصالح خاکریز با کیفیت پایین، از یک لایه نازک مصالح درشت دانه‌تر (اصطکاکی) پیرامون مسلح کننده استفاده نمود. تحقیقات قبلی حاکی از بهبود ظرفیت کششی ژئوگرید مستقر در خاک های ضعیف احاطه شده با یک لایه نازک مصالح مرغوب است. در پژوهش حاضر با انجام 25 آزمایش بارگذاری بزرگ مقیاس، اثر همزمان کاربرد تسلیح و استفاده از تکنیک ساندویچی بر روی ظرفیت باربری پی حلقوی واقع برخاک ماسه‌ای بررسی شده است. بدین‌منظور مصالح اطراف مسلح‌کننده با خاک ماسه‌ای درشت‌دانه اصطکاکی دارای سه نوع دانه‌بندی متفاوت بهسازی شده است. نتایج حاکی از این بود که استفاده از ژئوگرید و مصالح اصلاحی اطراف آن موجب افزایش ظرفیت باربری شالوده حلقوی تا حدود 2/2 برابر حالت غیرمسلح می‌گردد. از طرفی دانه‌بندی مصالح اصلاحی با اندازه ذرات بین 36/2 میلی‌متر تا 75/4 میلی‌متر بیشترین تاثیر را بر روی افزایش ظرفیت باربری دارد. همچنین استفاده از مصالح اصلاحی باعث بهبود در عملکرد نشست پی شده است. در این پژوهش یک رابطه نیز به‌منظور پیش‌بینی مقدار ظرفیت باربری نهایی پی های حلقوی مستقر بر خاک مسلح با مصالح اصلاحی پیرامون مسلح کننده پیشنهاد شده است.

کلمات کلیدی

پی حلقوی ژئوگرید ظرفیت باربری تکنیک ساندویچی مصالح اصلاحی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1088333,
author = {عباس زاده حصار, علی and بلوری بزاز, جعفر and مجید کاظمی},
title = {مطالعه آزمایشگاهی اثر خاک درشت دانه اطراف ژئوگرید بر روی ظرفیت باربری پی حلقوی واقع بر خاک ماسه ای مسلح},
journal = {اساس},
year = {2022},
volume = {22},
number = {61},
month = {March},
issn = {2008-7721},
pages = {38--50},
numpages = {12},
keywords = {پی حلقوی ژئوگرید ظرفیت باربری تکنیک ساندویچی مصالح اصلاحی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه آزمایشگاهی اثر خاک درشت دانه اطراف ژئوگرید بر روی ظرفیت باربری پی حلقوی واقع بر خاک ماسه ای مسلح
%A عباس زاده حصار, علی
%A بلوری بزاز, جعفر
%A مجید کاظمی
%J اساس
%@ 2008-7721
%D 2022

[Download]