مهندسی آبیاری و آب ایران, دوره (12), شماره (2), سال (2021-11) , صفحات (255-270)

عنوان : ( مطالعه کیفی آب‌های زیرزمینی ساختگاه سد خرسان 2 با استفاده از روش تحلیل آماری چند متغیره )

نویسندگان: مجتبی رحیمی شهید , محمد امین قسوره , غلامرضا لشکری پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله کیفیت آب­های زیرزمینی ساختگاه سد در حال احداث خرسان 2 در استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از روش­های چند متغیره آماری مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، از اطلاعات ماهانه کیفیت آب زیرزمینی 34 گمانه و چشمه از ساختگاه سد شامل پارامترهای HCo3، Ca، Mg، K، Na، Cl، PH، CaCo3، TDS و EC استفاده گردید. از روش آماری آنالیز فاکتور اصلی برای شناسایی پارامترهای کیفی اصلی که نقش مهم­تری در تغییر کیفیت آب دارند، استفاده شده است. آنالیز فاکتور اصلی نشان داد که تمامی پارامترهای کیفی انتخاب شده برای بررسی کیفیت آب­های زیرزمینی ساختگاه این سد مهم بودند. بر پایه مطالعات صورت گرفته سه عامل که­ بیش­ترین نقش را در تبیین واریانس داده­ها دارند، استخراج شد. عامل اول که حدود نیمی از تأثیر بر کیفیت آب با درصد واریانس کل 28/55 را بر عهده دارد، شامل پارامترهای Cl، Na، Mg، Ca، EC و TDS می­باشند که کاملاً مربوط به پارامترهای کیفیت آب و ناشی از طبیعت منطقه هستند. عامل دوم شامل HCo3 و CaCo3 و عامل سوم شامل K و PH است. عامل دوم و سوم به ترتیب 14/15 و 25/10 درصد واریانس کل را به خود اختصاص داده­اند. عامل­های دوم و سوم متأثر از انحلال سازند آهک آسماری موجود در منطقه مورد بررسی است. همچنین مقایسه میانگین نتایج آنالیز شیمیایی آب با استانداردهای ملی و سازمان بهداشت جهانی (WHO) انجام شده است.

کلمات کلیدی

آنالیز فاکتور اصلی تحلیل آماری سد خرسان 2 کیفیت آب لردگان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1088368,
author = {رحیمی شهید, مجتبی and قسوره, محمد امین and لشکری پور, غلامرضا},
title = {مطالعه کیفی آب‌های زیرزمینی ساختگاه سد خرسان 2 با استفاده از روش تحلیل آماری چند متغیره},
journal = {مهندسی آبیاری و آب ایران},
year = {2021},
volume = {12},
number = {2},
month = {November},
issn = {2251-7359},
pages = {255--270},
numpages = {15},
keywords = {آنالیز فاکتور اصلی تحلیل آماری سد خرسان 2 کیفیت آب لردگان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه کیفی آب‌های زیرزمینی ساختگاه سد خرسان 2 با استفاده از روش تحلیل آماری چند متغیره
%A رحیمی شهید, مجتبی
%A قسوره, محمد امین
%A لشکری پور, غلامرضا
%J مهندسی آبیاری و آب ایران
%@ 2251-7359
%D 2021

[Download]